Triển khai thực hiện Nghị quyết số 06 của Tỉnh uỷ:

Quảng Yên tích cực thực hiện giải pháp xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Thứ Tư, 22/03/2017, 17:47 [GMT+7]
.
.

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 3-12-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, Thị uỷ Quảng Yên đã tổ chức hội nghị cán bộ quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện. Cùng với đó, BCH Đảng bộ thị xã đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 8-12-2016 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017; Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 12-12-2016 của Thị uỷ về thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU của Tỉnh uỷ. Trong đó, đặc biệt quan tâm thực hiện các giải pháp xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Cụ thể, Thị uỷ Quảng Yên đã tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai gắn với kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII). Thị uỷ đã ban hành Kế hoạch số 34-KH/TU ngày 14-12-2016 về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) tới đội ngũ cán bộ chủ chốt của thị xã. Đến ngày 5-1-2017, tất cả 50/50 chi bộ, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, đoàn thể thị xã hoàn thành việc học tập, quán triệt và viết bài thu hoạch sau học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII). Sau học tập, các tổ chức Đảng, đảng viên đã hoàn thành xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII); Kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII). Đặc biệt, Thị uỷ Quảng Yên đã thành lập Tổ giám sát thường xuyên, đột xuất việc nghiên cứu, học tập và kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII). Sau khi giám sát tại 16 đơn vị (tháng 2-2017), Thị uỷ đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm việc nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 4; việc xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Thị uỷ. Trong đó, một số đơn vị thực hiện không nghiêm túc, Thị uỷ đã chỉ đạo yêu cầu làm lại.

Song song với đó, TX Quảng Yên cũng tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 3-3-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện đồng bộ Quy chế làm việc của cấp uỷ, chính quyền các cấp; Quy chế quản lý tổ chức và cán bộ; xây dựng Quy chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ với nhân dân... Thị xã cũng tổ chức tiếp nhận các trạm y tế từ Sở Y tế về trực thuộc thị xã; kiện toàn Đội Kiểm tra trật tự đô thị và môi trường thị xã; triển khai xây dựng Đề án hợp nhất Ban Tổ chức Thị uỷ với Phòng Nội vụ thị xã; tăng cường công tác luân chuyển cán bộ, công chức thị xã và xã, phường. Để chuẩn bị đại hội chi bộ trực thuộc các đảng bộ cơ sở, Thị uỷ Quảng Yên cũng chỉ đạo rà soát đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn (khu) để xây dựng phương án bố trí, sắp xếp cán bộ theo tinh thần Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 28-12-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Theo đó, số lượng Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu là 29/179 (16,2%); bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận là 23/179 (12,8%); trưởng thôn, khu chưa là đảng viên 85/179 (47,8%). Phương án bố trí, sắp xếp dự kiến: trưởng thôn (khu) đồng thời là bí thư chi bộ 168/179 (93,95%); Trưởng thôn (khu) không kiêm bí thư chi bộ 11/179 (6,15%). Cùng với đó, thị xã cũng tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ các cấp giai đoạn 2015-2020 và 2016-2021; xây dựng quy hoạch cho giai đoạn 2020-2025 và 2021-2026. Ngay từ đầu năm, Thị uỷ cũng phê duyệt chuyên đề công tác, chuyên đề kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội cho cơ quan khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã tiếp tục đổi mới hoạt động theo hướng rõ việc, rõ chức năng, thiết thực, hiệu quả. Mỗi tổ chức đoàn thể đã đảm nhận một chuyên đề công tác và phối hợp với các xã, phường triển khai có hiệu quả rõ nét (công tác vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh...).

Thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU của Tỉnh uỷ, HĐND thị xã tăng cường giám sát việc triển khai các Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội và một số nghị quyết chuyên đề tại kỳ họp thứ 3. Đồng thời, tích cực khảo sát, đề xuất, kiến nghị các biện pháp chấn chỉnh, tháo gỡ những vướng mắc trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thị xã và giải quyết những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm. UBND tăng cường chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đặc biệt là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giải quyết đơn thư... Thị xã cũng thành lập các đoàn kiểm tra thường xuyên các xã, phường triển khai nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường đối thoại với nhân dân, gặp gỡ, tiếp xúc, kết nối tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiếp cận với cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh và thành lập doanh nghiệp...

Đồng chí Nguyễn Văn Vinh, Bí thư Thị uỷ Quảng Yên, cho biết: Để triển khai thực hiện thành công công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo Nghị quyết 06-NQ/TU, thị xã sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII); Kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII); Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên, đột xuất việc thực hiện cam kết sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và chủ đề công tác năm 2017. Trong đó, tăng cường kiểm tra, giám sát người đứng đầu trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập và giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống...

Bảo Bình

.
.
.
.
.
.
.
.