Nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn

Thôn, khu phố là nơi thể hiện rõ ràng, sinh động nhất mối quan hệ đa dạng của tổ chức Đoàn với thanh thiếu nhi, chính quyền và các tổ chức đoàn thể khác. Đây cũng là địa bàn quan trọng để tổ chức Đoàn phát huy khả năng xung kích thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH tại địa phương.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.