Quan tâm, chăm lo cho học sinh vùng cao

Thời gian qua, Quảng Ninh dành nguồn lực đầu tư rất lớn của tỉnh dành cho sự nghiệp giáo dục.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.