Học sinh, sinh viên Quảng Ninh trở lại trường từ ngày 1/3

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 128-TB/TU ngày 22/02/2021 về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Văn bản số 1020/UBND-GD ngày 23/2 về việc tổ chức cho học sinh, học viên, sinh viên đi học trở lại sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống bệnh dịch COVID-19.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.