Đổi mới công nghệ đào lò tại Than Vàng Danh

.
Video: 07/09/2020 10:57
.
.

Công nghệ đào lò bằng phương pháp nổ mìn cho năng suất thấp, tiến độ chậm, mức độ đào lò không cao. Để giải quyết vấn đề này, Than Vàng Danh đã sử dụng máy đào lò EBH-45, phát huy hiệu quả và năng suất, an toàn, đặc biệt là giảm được sức lao động cho công nhân, thực hiện chủ trương cơ giới hóa, tự động hóa trong sản xuất của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

.
.
.
.