Những chính sách vượt trội dành cho sinh viên Đại học Hạ Long

.
Video: 29/06/2020 16:26
.
.

Thu hút sinh viên có năng lực học tập tốt, tạo động lực để sinh viên phấn đấu đạt kết quả cao trong học tập là những mục tiêu của Nghị quyết số 187/2019/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 về chính sách thu hút và khuyến khích sinh viên học tập trong một số ngành đào tạo tại Trường Đại học Hạ Long.

.
.
.
.