Ba Chẽ: Phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững

.
Video: 25/06/2020 15:59
.
.

Là địa phương khó khăn nhất tỉnh, nguồn lực đầu tư của Nhà nước còn hạn chế, nhưng huyện Ba Chẽ đã quan tâm phát triển nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống người dân, từng bước giảm nghèo bền vững.

.
.
.
.