Quảng Ninh: Đẩy mạnh sản xuất sản phẩm OCOP

.
Video: 13/04/2020 15:34
.
.
Cùng với việc thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống Covid-19, các cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh đang đẩy mạnh sản xuất cung ứng cho thị trường.

.
.
.
.