Than Mông Dương: Khai thác và tiêu thụ 240.000 tấn than

.
Video: 28/02/2020 16:09
.
.
Để hoàn thành mục tiêu của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoảng sản Việt Nam, các đơn vị sản xuất kinh doanh than đang tích cực triển khai các giải pháp trong điều hành, sản xuất, chế biến, tiêu thụ than.

.
.
.
.