Ngày 29/7, khánh thành trụ sở liên cơ quan số 3

.
Video: 23/07/2019 18:40
.
.

Trụ sở liên cơ quan số 3 được xây dựng với tổng vốn trên 500 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án đầu tư theo phương thức đầu tư tư, sử dụng công, là nơi làm việc của 19 sở, ngành, đơn vị tỉnh Quảng Ninh.

.
.
.
.