Người chịu trách nhiệm

Thứ Sáu, 02/12/2016, 03:57 [GMT+7]
.
.

Mặc dù chúng ta đề cao trách nhiệm người đứng đầu cùng thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nhưng trên thực tế, trước những bất cập, chúng ta khó quy trách nhiệm cho cá nhân.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân tạo nên sức ì của nền hành chính, cản trở sự phát triển của đất nước.

Nền hành chính kỷ cương, hiệu lực, cùng môi trường xã hội văn hoá, văn minh sẽ tạo môi trường lành mạnh để tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ. Chính vì vậy, tỉnh Quảng Ninh đã xác định chủ đề công tác năm 2017: “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh”.

Xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương là một trong những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu mà UBND tỉnh đề ra nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017.

Theo đó, Quảng Ninh tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án 25 về đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 3-3-2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIII, đảm bảo đồng bộ, tinh gọn và hiệu quả. Tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển cán bộ đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy trình.

Quảng Ninh tập trung xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiệu quả. Đặc biệt tỉnh thực hiện phân cấp quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực, gắn với công tác kiểm tra thực hiện sau phân cấp. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công theo Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 29-12-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước sẽ được tăng cường theo hướng quyết liệt, cụ thể, thiết thực. Đơn cử như phải giảm họp, giảm lễ hội, dành thời gian cho cơ sở, cùng cơ sở tìm giải pháp giải quyết các khó khăn, vướng mắc.

Đặc biệt, trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước phải phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, rõ người chịu trách nhiệm. Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, đảm bảo công khai, minh bạch trong quản lý hành chính.

Quảng Ninh tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Xây dựng và phát triển văn hoá con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Cùng với tập trung phát triển nguồn nhân lực, Quảng Ninh đã chú trọng đến công tác giáo dục lý luận chính trị gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh của chủ đề công tác năm 2017 cũng trên cơ sở triển khai thực hiện những nội dung trên.

Cùng với nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, các cơ quan, địa phương, đơn vị cùng nhân dân thực hiện Bộ quy tắc ứng xử “Nụ cười Hạ Long” thiết thực thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh mọi lúc, mọi nơi, tạo thành nét đẹp của người Quảng Ninh.

Nguyên Đan

.
.
.
.
.
.
.
.