Thông báo Về việc điều chỉnh phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt áp dụng cho đối tượng khách hàng sử dụng nước sạch của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh

Thông báo Về việc điều chỉnh phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt áp dụng cho đối tượng khách hàng sử dụng nước sạch của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh

.
.
.
.
.
.
.
.
.