Thất thoát hơn 830 tỷ đồng tại TISCO, vì đâu nên nỗi?

Đối đáp lại quan điểm bào chữa của các luật sư vụ thất thoát hơn 830 tỷ đồng tại TISCO, đại diện VKS chỉ ra sai phạm của các bị cáo.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.