Chuyển động Quảng Ninh

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, phát triển kinh tế tư nhân

Thứ Ba, 30/05/2017, 08:52 [GMT+7]
.
.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) vừa qua, Quảng Ninh đã tích cực thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, phát triển doanh nghiệp tư nhân.

Tỉnh đang xây dựng phương án điều chỉnh tổng thể về sắp xếp, đổi mới 7 doanh nghiệp lâm nghiệp. Trong ảnh: Thu hoạch cây giống tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Chẽ.
Tỉnh đang xây dựng phương án điều chỉnh tổng thể về sắp xếp, đổi mới 7 doanh nghiệp lâm nghiệp. Trong ảnh: Thu hoạch cây giống tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Chẽ.

NÂNG CAO HIỆU QUẢ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, những năm qua, tỉnh đã tập trung sắp xếp, cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước; bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ, bao gồm cả những doanh nghiệp đang kinh doanh có hiệu quả theo cơ chế thị trường, tạo cơ hội cho doanh nghiệp khu vực tư nhân phát triển.

Đối với công tác sắp xếp, cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, trong giai đoạn 2011-2016, tỉnh đã triển khai sắp xếp, đổi mới 19 doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh, trong đó 5 doanh nghiệp thực hiện duy trì, củng cố, phát triển và tái cơ cấu; 14 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, chuyển thành công ty cổ phần. Trong số 14 doanh nghiệp cổ phần hoá, có 7 doanh nghiệp đã thực hiện xong, gồm: Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Quảng Ninh, Công ty TNHH MTV Quản lý cầu đường bộ II Quảng Ninh, Công ty TNHH MTV Quản lý và Xây dựng giao thông Quảng Ninh; Công ty TNHH MTV Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh, Công ty TNHH MTV Quản lý đường thuỷ Quảng Ninh, Công ty TNHH MTV Cầu phà Quảng Ninh, Công ty TNHH MTV Bến xe bến tàu Quảng Ninh. Các đơn vị này sau khi cổ phần hoá đã tự chủ tài chính, phát huy hiệu quả sản xuất, kinh doanh hơn trước. 7 doanh nghiệp lâm nghiệp thực hiện trong giai đoạn 2015-2016, UBND tỉnh đang xây dựng phương án điều chỉnh tổng thể về sắp xếp, đổi mới các công ty theo hướng sắp xếp thành công ty TNHH hai thành viên trở lên. Về công tác thoái vốn nhà nước tại các công ty cổ phần, tỉnh có 11 doanh nghiệp có vốn nhà nước, trong đó có 2 doanh nghiệp sau khi cổ phần, phần vốn nhà nước còn chiếm tỷ lệ cao hiện đang xây dựng phương án chuyển nhượng vốn để bán tiếp phần vốn nhà nước; 4 doanh nghiệp đủ điều kiện chuyển về Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) quản lý; 4 doanh nghiệp đã được tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư kế hoạch thực hiện chuyển nhượng vốn giai đoạn 2017-2020...

 Thời gian qua, tỉnh đã tập trung hỗ trợ và phát triển các doanh nghiệp tư nhân. Trong ảnh: Sản xuất gốm tại Công ty CP Thành Đồng, TX Đông Triều.
Thời gian qua, tỉnh đã tập trung hỗ trợ và phát triển các doanh nghiệp tư nhân. Trong ảnh: Sản xuất gốm tại Công ty CP Thành Đồng, TX Đông Triều.

HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Có thể thấy, sau hơn 30 năm đổi mới, nhận thức của xã hội về vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân đã có những bước tiến quan trọng. Từ chỗ coi nhẹ đã thừa nhận kinh tế tư nhân “là một trong những động lực” và đến nay “là một động lực quan trọng” để phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Ở Quảng Ninh, tỉnh và các sở, ngành, địa phương đã đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua việc cung cấp các dịch vụ phát triển kinh doanh như: Đào tạo, tư vấn, thông tin, thị trường... Về thông tin thị trường, xúc tiến thương mại, hàng năm, Sở Công Thương đã hỗ trợ hàng trăm nghìn lượt doanh nghiệp xúc tiến thương mại, tìm kiếm đối tác kinh doanh, thông tin thị trường... Đồng thời tổ chức các hội nghị họp bàn tiêu thụ nông sản; bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh...

Trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, tỉnh đã triển khai Đề án phát triển doanh nghiệp khoa học - công nghệ. Theo đó, tỉnh triển khai 10 dự án thuộc Đề án với tổng kinh phí thực hiện 53,847 tỷ đồng. Tỉnh cũng lựa chọn 30 doanh nghiệp trên địa bàn để phối hợp với Viện Năng suất Việt Nam đăng ký xây dựng hệ thống, công cụ nâng cao năng suất, chất lượng để các doanh nghiệp trên địa bàn tham quan, học tập. Về hỗ trợ nguồn vốn, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Quảng Ninh chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn chủ động làm việc với các hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các huyện, thị xã, thành phố để nắm bắt nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp. Đồng thời tiếp cận các khách hàng đang gặp khó khăn, nhận dạng những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp để xem xét, thẩm định và cho vay vốn, điều chỉnh giảm lãi suất, cơ cấu, gia hạn nợ... Về đào tạo lao động, Quảng Ninh đang xây dựng phương thức đào tạo nghề với phương thức kết hợp 3 nhà “Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp”; triển khai kế hoạch đào tạo nghề hằng năm, cung cấp lao động có tay nghề để đáp ứng nhu cầu lao động có tay nghề cho doanh nghiệp...

Bên cạnh việc hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân, tỉnh đã tích cực thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 3766/Ctr-UBND để triển khai công tác hỗ trợ doanh nghiệp; đi đầu cả nước thực hiện ký cam kết với VCCI về tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp...

Với sự hỗ trợ của tỉnh, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tiếp tục tăng cả về số lượng, vốn đăng ký, hoạt động sản xuất, kinh doanh có nhiều khởi sắc, đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước. Năm 2016, có 1.667 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc đăng ký thành lập mới, số lượng nhiều nhất từ trước đến nay. 5 tháng đầu năm 2017, có 647 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Tính đến nay, toàn tỉnh có 13.646 doanh nghiệp, tạo tiền đề cho định hướng đến năm 2020, Quảng Ninh có 25.000 doanh nghiệp.

Việc đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và phát triển kinh tế tư nhân đã góp phần đáp ứng các chuẩn mực quốc tế về quản trị doanh nghiệp, để các doanh nghiệp thật sự hoạt động theo cơ chế thị trường, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, phát huy hiệu quả, cạnh tranh bình đẳng với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; bảo đảm công khai, minh bạch trước pháp luật...

Thanh Hằng

.
.
.
.
.
.
.
.