Quy định về hồ sơ để được hưởng hỗ trợ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

Thứ Tư, 01/07/2020, 08:07 [GMT+7]
.
.

Ngày 24/4/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Theo đó, Quyết định này quy định cụ thể về hồ sơ để được hưởng hỗ trợ đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, cụ thể như sau:

1. Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương

Doanh nghiệp có người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ gửi hồ sơ đến UBND cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở, hồ sơ bao gồm:

- Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương theo mẫu 01 Phụ lục đính kèm Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg;

- Bản sao văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương;

- Bản sao báo cáo tài chính năm 2019, quý I/2020;

- Các giấy tờ chứng minh tài chính khác của doanh nghiệp.

2. Hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm

Hộ kinh doanh đủ điều kiện hưởng hỗ trợ gửi hồ sơ về UBND cấp xã, hồ sơ gồm:

- Đề nghị hỗ trợ mẫu 02 Phụ lục đính kèm Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg;

- Bản sao thông báo nộp thuế theo mẫu 01/TBT-CNKD ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC.

3. Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ gửi hồ sơ đến UBND cấp xã, hồ sơ bao gồm:

- Đề nghị hỗ trợ mẫu 03 Phụ lục đính kèm Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg;

- Bản sao một trong các giấy tờ sau:

+ Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

+ Quyết định thôi việc;

+ Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc;

+ Bản sao Sổ BHXH hoặc xác nhận của cơ quan BHXH về BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp. Trường hợp không có Sổ BHXH thì nêu rõ lý do trong giấy đề nghị.

4. Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm

Người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ gửi hồ sơ đến UBND cấp xã, hồ sơ bao gồm:

Đề nghị hỗ trợ mẫu 04 Phụ lục đính kèm Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg;

Riêng người có công với cách mạng đang hưởng chính sách ưu đãi hàng tháng; đối tượng bảo trợ xã hội; hộ nghèo, hộ cận nghèo thì Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo rà soát và phê duyệt danh sách.

5. Người sử dụng lao động được hưởng chính sách vay vốn để trả lương ngừng việc

Người sử dụng lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có trụ sở hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoặc nơi cư trú (đối với hộ kinh doanh, cá nhân), hồ sơ bao gồm:

- Đề nghị xác nhận đối tượng được hưởng chính sách vay vốn để trả lương ngừng việc mẫu số 11 Phụ lục đính kèm Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg;

- Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã/hộ kinh doanh; quyết định thành lập của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; giấy phép kinh doanh/giấy phép hoạt động/chứng chỉ hành nghề; giấy phép đầu tư/giấy chứng nhận đầu tư;

- Danh sách người lao động phải ngừng việc;

- Bản sao báo cáo tài chính năm 2019, quý I/2020 (đối với doanh nghiệp và tổ chức).

Quách Mạnh Đảo (TTHT)

.
.
.
.
.
.
.
.