Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Ninh: Thi đua toàn diện, thường xuyên, rộng khắp

Thứ Ba, 07/07/2020, 09:56 [GMT+7]
.
.

Các hoạt động thi đua đã tạo động lực mạnh mẽ cho Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh Quảng Ninh có những bước đột phá trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đưa nguồn vốn tín dụng chính sách đến người dân...

Thông qua các phong trào thi đua, nhiều điển hình tiên tiến đã được phát hiện, tôn vinh và khen thưởng.
Thông qua các phong trào thi đua, nhiều điển hình tiên tiến của NHCSXH chi nhánh Quảng Ninh đã được phát hiện, tôn vinh và khen thưởng.

Ông Nguyễn Đăng Kiệm, Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH Chi nhánh Quảng Ninh, cho biết: Thi đua là động lực quan trọng thúc đẩy các tập thể, cá nhân đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Do đó, tất cả các phong trào thi đua đều được Ngân hàng xây dựng tiêu chí, nội dung, hình thức khen thưởng rõ ràng. Công đoàn kết hợp với chuyên môn phát động tới toàn thể CBVCLĐ; các tập thể, cá nhân xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng người. Mỗi đợt thi đua đều được sơ kết, tổng kết, từ đó họp xét, lựa chọn, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc. Bằng các giải pháp này, các phong trào thi đua đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị. Đồng thời, tập trung trí tuệ của các CBVCLĐ, khơi dậy truyền thống yêu ngành, yêu nghề của mỗi người, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

5 năm qua, Ngân hàng CSXH Quảng Ninh đã thực hiện có hiệu quả 30 đợt thi đua ngắn ngày, dài ngày. Đối với các đợt thi đua do Ngân hàng Nhà nước tỉnh và UBND tỉnh phát động, Ngân hàng CSXH Quảng Ninh tập trung thi đua toàn diện, thường xuyên, rộng khắp, gắn với hoạt động đặc thù của đơn vị. Qua đó, đạt kết quả cao ở nhiều phong trào thi đua: Dẫn đầu Khối thi đua ngành Ngân hàng Quảng Ninh năm 2019, được UBND tỉnh tặng Bằng khen trong thực hiện phong trào "Quảng Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”...

Ngân hàng cũng thường xuyên tổ chức những đợt thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, mục tiêu hoạt động, chủ đề năm, như: Thi đua đối chiếu, phân loại nợ khách hàng; thi đua hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch dư nợ, giảm nợ quá hạn, thu lãi đến hạn; cán bộ Ngân hàng CSXH rèn đức, luyện nghề, sáng tạo...

Xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm thực hiện hiệu quả công tác thi đua, Ngân hàng CSXH Quảng Ninh đặc biệt quan tâm công tác này. Ngân hàng đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau khi xây dựng điển hình tiên tiến; tổ chức ký giao ước thi đua hằng năm giữa chuyên môn và công đoàn.

Trên cơ sở đó, các CBVCLĐ đăng ký các chỉ tiêu để phấn đấu nhằm nhân rộng mô hình mẫu, tập thể và cá nhân có nhiều sáng kiến cải tiến, cách làm nâng cao năng suất lao động.

Ngân hàng chính sách xã hội TX Đông Triều rà soát nhu cầu vay vốn giải quyết việc làm.
Cán bộ phòng giao dịch NHCSXH TX Đông Triều tập huấn các chương trình tín dụng cho các Tổ tiết kiệm và vay vốn. 

Ngân hàng tổ chức lấy ý kiến hiệp thương giữa chuyên môn với các đoàn thể để phát hiện, lựa chọn, xây dựng điển hình tiên tiến; chú trọng khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích cao, chuyên đề, đột xuất. Trong những năm qua, Ngân hàng đã xây dựng được 23 tập thể, 136 cá nhân điển hình tiên tiến.

Ông Lê Hồng Phú, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Ba Chẽ, cho biết: Đối với huyện còn nhiều khó khăn như Ba Chẽ, các phong trào thi đua thực sự là động lực để mỗi CBVCLĐ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, nhất là nâng cao chất lượng tín dụng. Năm 2015 tổng dư nợ của Phòng giao dịch là 102 tỷ đồng, trong đó nợ xấu là 32 triệu đồng; đến nay tổng dư nợ tăng lên 226 tỷ đồng, nợ xấu không còn (giữ vững trong 4 năm qua).

Các hoạt động thi đua đã tạo động lực mạnh mẽ cho Ngân hàng CSXH Quảng Ninh có những bước đột phá trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đưa nguồn vốn tín dụng chính sách đến người dân.

Thông qua 18 chương trình tín dụng, toàn tỉnh đã có 143.814 lượt hộ gia đình được vay vốn tín dụng chính sách, giúp cho 4.902 hộ thoát nghèo, cận nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới của tỉnh, đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn.

Cao Quỳnh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.