Hải Hà phấn đấu trở thành vùng động lực phát triển khu vực miền Đông của tỉnh

Thứ Ba, 17/12/2019, 11:18 [GMT+7]
.
.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, (nhiệm kỳ 2015-2020), huyện Hải Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Đến nay, đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XXI đề ra.

Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hải Hà đã triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020, tạo tiền đề cho sự phát triển của huyện trong thời gian tới. Phóng viên Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Huyện ủy Hải Hà (ảnh) xung quanh vấn đề này.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư huyện ủy Hải Hà.

- Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ  XXI, nhiệm kỳ 2015-2020, đến nay huyện Hải Hà đã đạt được những kết quả nổi bật như thế nào, thưa đồng chí?

+ Nghị quyết Đại hội XXI Đảng bộ huyện Hải Hà xác định rõ mục tiêu tổng quát giai đoạn 2015-2020: Phát triển kinh tế nhanh, bền vững trên cơ sở chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp - dịch vụ - công nghiệp sang cơ cấu công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp với khâu đột phá phát triển KCN cảng biển Hải Hà, KKT cửa khẩu Bắc Phong Sinh và xây dựng nông thôn mới (NTM); nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân… Phấn đấu đến năm 2020, Hải Hà đạt huyện NTM và sớm trở thành huyện công nghiệp, dịch vụ…

Trên cơ sở bám sát mục tiêu của Nghị quyết và các kết luận của Tỉnh ủy đối với địa phương, huyện Hải Hà đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị chuyên đề, cụ thể hóa để thực hiện cả nhiệm kỳ và từng giai đoạn. Đến nay, cơ bản đã đạt và vượt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn ở mức cao, trên 30%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ; giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp; thu nhập bình quân đầu người đạt 2.822 USD/người/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội liên tục tăng cao; công tác an sinh xã hội, giảm nghèo đạt kết quả tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,76%. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM; thực hiện Đề án 196 của tỉnh và Đề án 371 của huyện tạo ra bước chuyển mình khu vực nông nghiệp, nông thôn. Đặc biệt, trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đã đạt được những kết quả tích cực. Huyện tiếp tục thực hiện hiệu quả ba đột phá chiến lược: Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội để tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ trên địa bàn huyện, đặc biệt là kết cấu hạ tầng tại KCN cảng biển; tập trung triển khai có hiệu quả Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực KKT cửa khẩu Móng Cái đến năm 2020, định hướng 2030; tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn đạt 62%. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; huyện đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính; xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện trong nhóm dẫn đầu của tỉnh.

- Trong nhiệm kỳ vừa qua, chương trình xây dựng NTM và thực hiện Đề án 196 của tỉnh, Đề án 371 của huyện đã đạt những kết quả nổi bật, đồng chí cho biết cụ thể hơn những kết quả đạt được?

+ Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM và Đề án đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành về đích Chương trình 135, huyện đã tập trung nguồn lực thực hiện chương trình. Đến nay, bình quân 15/15 xã đạt 18,5/20 tiêu chí và 50,4/53 nội dung về xây dựng NTM, trong đó 9 xã hoàn thành mục tiêu chương trình NTM; 3 xã phấn đấu về đích NTM năm 2019; 26/26 thôn, 2/2 xã Quảng Đức và Quảng Sơn đảm bảo đủ điều kiện đề nghị Chính phủ công nhận thôn, xã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn; 7 thôn thuộc các xã Quảng Thắng, Quảng Phong, Đường Hoa đủ điều kiện ra khỏi diện khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đạt chuẩn NTM năm 2020. Hiện nay, 9 xã đã đạt chuẩn NTM đang tập trung thực hiện kế hoạch xây dựng xã NTM nâng cao.

- Bên cạnh phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền được thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?

+ Trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy các cấp đã tích cực, chủ động bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và chủ đề công tác hàng năm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và đạt được nhiều kết quả tích cực: Huyện đã triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tinh giản bộ máy và biên chế, đảm bảo theo lộ trình Đề án 25 đề ra; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng tiếp tục được nâng cao; chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ được nâng lên; công tác phát triển đảng viên được chú trọng quan tâm, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra của cả hệ thống chính trị được tăng cường. Công tác dân vận của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân được triển khai tích cực, hiệu quả; dân chủ ở cơ sở được mở rộng và phát huy. Hoạt động của cơ quan Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tiếp tục được củng cố và phát huy hiệu quả trong vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Huyện ủy Hải Hà, trao Quyết định của BTV Huyện ủy Hải Hà về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Quảng Sơn, ngày 10/9/2019.
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Huyện ủy Hải Hà, trao Quyết định của BTV Huyện ủy Hải Hà về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Quảng Sơn, ngày 10/9/2019.

- Trong giai đoạn 2020-2025, huyện Hải Hà đề ra mục tiêu như thế nào và có giải pháp gì để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đó?

+ Giai đoạn 2020-2025, huyện Hải Hà xác định mục tiêu tổng quát đó là: Phát triển kinh tế nhanh theo hướng bền vững; thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý, phát triển công nghiệp và dịch vụ, gắn với đẩy mạnh đô thị hóa. Phấn đấu đến năm 2025, xây dựng Hải Hà trở thành huyện NTM kiểu mẫu; vùng động lực phát triển khu vực miền Đông của tỉnh với hạ tầng kinh tế - xã hội, đô thị đồng bộ, từng bước hiện đại; không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân.

Để đạt được các mục tiêu này, huyện Hải Hà tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương; huy động mọi nguồn lực, đa dạng hóa hình thức đầu tư, tiếp tục đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, cải cách hành chính và phát triển nguồn nhân lực. Phát triển các KCN, KKT; phát triển đô thị theo hướng đô thị xanh, đô thị văn minh: Phấn đấu đến năm 2025, thị trấn Quảng Hà trở thành đô thị loại III; xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chăm lo, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; đảm bảo quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ hợp tác đối ngoại, đáp ứng yêu cầu phát triển.

- Xin cảm ơn đồng chí!

Hữu Việt (thực hiện)

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.