Yêu cầu tổng rà soát luật, cắt giảm điều kiện kinh doanh

Chủ Nhật, 16/07/2017, 10:10 [GMT+7]
.
.

Chính phủ vừa yêu cầu tiếp tục rà soát, xác định rõ các vấn đề cần sửa đổi, bổ sung, lập đề nghị xây dựng từng dự án luật cần sửa đổi, bổ sung liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh và quy hoạch.

Theo đó,  Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan căn cứ danh mục do Bộ Tư pháp đề xuất, tiếp tục rà soát, xác định rõ các vấn đề cần sửa đổi, bổ sung, lập đề nghị xây dựng từng dự án luật liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh và kiểm tra chuyên ngành, xác định tiến độ, gửi Bộ Tư pháp tổng hợp, trình Chính phủ trước ngày 30/7. Trường hợp không đề nghị sửa đổi, bổ sung các luật, các bộ, cơ quan phải báo cáo, giải trình rõ với Chính phủ.

Các bộ, cơ quan ngang bộ căn cứ các Nghị quyết của Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP, quán triệt tinh thần tạo thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư, kinh doanh, khẩn trương rà soát, kiến nghị bãi bỏ, cắt giảm các điều kiện đầu tư, kinh doanh quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành thuộc lĩnh vực quản lý; gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý III năm 2017.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiểm soát chặt chẽ việc ban hành quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh, khẩn trương triển khai việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư, trình Chính phủ trong quý IV năm 2017.

Chính phủ cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương rà soát, tổng hợp các vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung của Luật Đầu tư công, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/7.

Thái Bình

.
.
.
.
.
.
.
.