Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của TTCP về tăng cường sử dụng hàng nội địa trong đấu thầu dự án

Thứ Sáu, 19/05/2017, 15:16 [GMT+7]
.
.

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 3444/UBND-TM3, ngày 18/5/2017 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 4/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó để thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 4/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước (Chỉ thị số 13/CT-TTg), UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở ban ngành, đơn vị và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 13/CT-TTg, trong đó đặc biệt tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Quảng Ninh, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ninh tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức các chủ đầu tư, bên mời thầu thực hiện nghiêm túc việc sử dụng máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được trong công tác đấu thầu; các doanh nghiệp nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trong việc nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ, thực hiện các cam kết bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và xây dựng được thương hiệu quốc gia cho nhiều sản phẩm, hàng hóa Việt Nam. Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ninh xây dựng chuyên mục riêng để tuyên truyền các chủ trương, chính sách và điển hình tiêu biểu thực hiện tốt chủ trương này. Đồng thời, ưu tiên dành thời lượng phù hợp để quảng bá các sản phẩm máy móc, thiết bị, vật tư nguyên liệu trong nước sản xuất được, đặc biệt là các sản phẩm đổi mới sáng tạo, sản phẩm công nghệ ra đời dựa trên kết quả nghiên cứu của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong nước.

Các doanh nghiệp trong tỉnh chủ động tuyên truyền, đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu rộng rãi sản phẩm, hàng hóa do mình sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng và các phương thức khác để các đơn vị có nhu cầu biết, sử dụng.

Thanh tra tỉnh, thanh tra chuyên ngành các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường công tác thanh, kiểm tra hoạt động đấu thầu đối với các dự án, dự toán mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước trong phạm vi quản lý của đơn vị, trường hợp phát hiện các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Luật Đấu thầu và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 13/CT-TTg (trong đó lưu ý nghiêm cấm việc phân chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu trái với quy định của pháp luật về đấu thầu hiện hành nhằm mục đích hạn chế sự tham gia của các nhà thầu trong nước; nghiêm cấm việc nêu xuất xứ, nhãn hiệu, catalô của một số sản phấm cụ thể để tham khảo, minh họa trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu khi có thể mô tả được chi tiết hàng hóa theo đặc tính kỹ thuật, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ của hàng hóa đó. Trường hợp không thể mô tả chi tiết hàng hóa theo đặc tính kỹ thuật, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ thì được nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô đồng thời phải quy định rõ nội hàm tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) để tạo thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình chuẩn bị hồ sơ dự thầu), kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, trường hợp vi phạm nghiêm trọng thì tham mưu, đề xuất UBND tỉnh quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh hoặc đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu trên phạm vi cả nước.

Vạn Thảo

.
.
.
.
.
.
.
.