Cô Tô: Thực hiện hiệu quả chính sách BHXH

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện Cô Tô nhằm phục vụ quyền lợi của người dân, đảm bảo tốt công tác an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.