Hạ Long: Khó giải ngân vốn xây dựng cơ bản

Năm 2020, kế hoạch vốn chi cho đầu tư xây dựng cơ bản của TP Hạ Long gần 4.000 tỷ đồng để tiếp tục hoàn thiện đồng bộ hạ tầng cơ sở.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.