Chuyển biến trong bảo vệ môi trường

Hải Hà là huyện miền núi, biên giới, hải đảo gồm 15 xã và 1 thị trấn (trong đó: có 1 xã đảo và 2 xã miền núi đặc biệt khó khăn),

.
.
    .
.
.
.
.
.
.