Thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 12/8, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức các hội nghị cán bộ chủ chốt, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thực hiện quy trình 5 bước giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.