UBND tỉnh nghe báo cáo kế hoạch triển khai một số đề án, dự án trên địa bàn tỉnh

Ngày 21/10, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch triển khai Đề án nâng cấp đô thị TP Móng Cái lên đô thị loại II trước năm 2020 và phương án đầu tư xây dựng mới nhà điều dưỡng cán bộ tỉnh Quảng Ninh.

.
.
.
.
.
.
.
.
.