Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu: Toàn tỉnh nghiêm túc, khẩn trương tổ chức học tập Nghị quyết, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, hiệu quả, gắn với thực hiện chủ đề công tác năm 2017 của tỉnh là tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh.

.
.
.
.
.
.
.
.
.