Du lịch nỗ lực cán đích đúng hẹn

Quảng Ninh quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra cho năm 2020. Trong đó, tăng trưởng GRDP đạt hai con số, thu ngân sách nhà nước đạt 49.300 tỷ đồng.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.
.
.