Hướng phát triển du lịch của Ba Chẽ

Huyện miền núi Ba Chẽ có nhiều điều kiện để phát triển du lịch. Những năm qua huyện đã có nhiều giải pháp, từng bước đánh thức tiềm năng du lịch.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.
.
.