Nghị định mới quy định nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 75/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

.
.
.
.
.
.
.
.
.