Triển khai kiểm tra, khai báo sức khỏe trên địa bàn tỉnh

Ngày 4/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5280/UBND-DL1 về việc triển khai kiểm tra, khai báo sức khỏe trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.