Tinh giản biên chế gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC

Việc thực hiện tinh giản biên chế cơ bản đã đảm bảo lộ trình, tỷ lệ (giảm 10% so với số Trung ương giao năm 2015) và gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh...

.
.
    .
.
.
.
.
.
.