Công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ: Đổi mới, chủ động, hiệu quả

Công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.