Chuẩn bị tốt nhân sự cho nhiệm kỳ tới

Công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp có ý nghĩa rất quan trọng, là nhân tố chủ lực phục vụ cho sự phát triển của tỉnh nhiệm kỳ tới và các nhiệm kỳ tiếp theo.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.