Phát huy vai trò MTTQ trong tập hợp, đoàn kết nhân dân

Năm 2017, Uỷ ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.