Bình Liêu: Đưa chính sách về vùng khó

Xác định công tác đảm bảo an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng cần được triển khai đồng bộ và hiệu quả, thời gian qua huyện Bình Liêu đã chú trọng thực hiện tốt các nhiệm vụ về giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, trợ cấp xã hội…

.
.
    .
.
.
.
.
.
.