Nỗ lực của Đông Triều

Thời gian qua, công tác phát triển Đảng và các tổ chức đoàn thể trong DNNNN) trên địa bàn TX Đông Triều đảm bảo những chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.