Chống suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (KHOÁ XI)

Tập trung thực hiện các giải pháp về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Thứ Bảy, 23/03/2013, 04:56 [GMT+7]
.
.

Quá trình kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tiếp thu các góp ý về những hạn chế trong công tác tổ chức xây dựng Đảng và đề ra nhiều giải pháp khắc phục.

Một buổi học của lớp cao cấp lý luận chính trị khoá 3 do Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh uỷ Quảng Ninh tổ chức tại TP Hạ Long.
Một buổi học của lớp cao cấp lý luận chính trị khoá 3 do Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh uỷ Quảng Ninh tổ chức tại TP Hạ Long.

Quá trình kiểm điểm, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tiếp thu và nghiêm túc tự phê bình trước những hạn chế trong các mặt công tác, trong đó có những nội dung liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng; từ đó đề ra và lãnh đạo thực hiện nhiều giải pháp để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Cụ thể, trước những góp ý về công tác đánh giá xếp loại đảng viên và tổ chức Đảng còn nhiều bất cập, chưa thực chất, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho rằng những ý kiến này là đúng và xin tiếp thu. Để khắc phục hạn chế trên, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chỉ đạo xây dựng Bộ tiêu chuẩn chức danh và tiêu chí đánh giá cán bộ; rà soát xây dựng sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định của tỉnh để thực hiện chặt chẽ, hiệu quả hơn. Trong đó, chú trọng việc phân công, phân cấp rõ ràng; lấy đổi mới sáng tạo trong tư duy, quyết liệt trong hành động và hiệu quả cụ thể để làm thước đo đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng.

Trước góp ý công tác quy hoạch cán bộ cấp tỉnh chưa khoa học, chưa thực sự dân chủ, chủ yếu do cơ quan tổ chức giới thiệu, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho rằng nhiều năm qua, tỉnh đã tập trung chỉ đạo xây dựng tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo, quản lý theo từng giai đoạn và thường xuyên bổ sung quy trình thực hiện công tác quy hoạch cán bộ diện tỉnh quản lý. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy trình thủ tục theo quy định, đồng thời đổi mới việc lấy giới thiệu cán bộ theo hướng mở rộng hơn. Tuy nhiên, do phiếu giới thiệu cán bộ mới tập trung ở cơ quan hành chính, chưa mở rộng đến các doanh nghiệp, các tổ chức khác nên việc phát hiện và giới thiệu nguồn còn hẹp. Mặt khác, thông tin liên quan đến nguồn nhân sự giới thiệu mới còn ít, nên chưa mở rộng được nguồn quy hoạch. Để khắc phục tình trạng này, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đang chỉ đạo: Đổi mới quy trình lựa chọn cán bộ, mở rộng các kênh thông tin và quy trình thực hiện giới thiệu nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; đổi mới quy trình, mở rộng dân chủ, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược; trong đó chú trọng việc bảo đảm cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ có năng lực trưởng thành từ thực tiễn; phát hiện, lựa chọn, bố trí giao nhiệm vụ cụ thể cho số cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc có năng lực để tạo nguồn sớm…

Với góp ý về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chưa có định hướng cụ thể, cơ cấu đào tạo chưa hợp lý, chủ yếu tập trung vào chuẩn hoá ở bằng cấp, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cũng đã tiếp thu và đề ra giải pháp khắc phục. Theo đó, cùng với các giải pháp đã có, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo xây dựng Đề án bồi dưỡng, đào tạo cán bộ giai đoạn 2010-2015, định hướng đến năm 2020; xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng hàng năm gắn với quy hoạch và nhu cầu sử dụng cán bộ; tiếp tục phối hợp với các cơ quan trung ương để tổ chức các đề án bồi dưỡng theo chuyên đề ở nước ngoài để nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng lãnh đạo quản lý cho cán bộ đương nhiệm và quy hoạch các chức danh mà Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý.

Về ý kiến công tác luân chuyển cán bộ còn khép kín, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cũng đã tiếp thu và xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ quản lý đến năm 2015; xây dựng quy định thẩm quyền về trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền; triển khai nghiêm túc các quy định của Trung ương về công tác luân chuyển cán bộ...

Về vấn đề bố trí, quản lý và sử dụng cán bộ có trường hợp thực hiện quy trình chưa đảm bảo chặt chẽ, khách quan dẫn đến bố trí, sử dụng cán bộ có nơi, có lúc còn chưa sát với trình độ, năng lực cán bộ hoặc chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cũng đã tiếp thu ý kiến này và cho rằng, cùng với các giải pháp đã có, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đang chỉ đạo xây dựng Đề án chiến lược công tác tổ chức cán bộ của tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, đồng thời ban hành nghị quyết về công tác tổ chức cán bộ giai đoạn mới; xây dựng bộ tiêu chuẩn chức danh; xây dựng quy định về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ yếu kém, trì trệ không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; ban hành quy định về thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp; quy định thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị.

Đỗ Ngọc Hà

.
.
.
.
.
.
.
.