Góp ý kiến vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng

Cần tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ lòng tự hào dân tộc và truyền thống dựng nước, giữ nước

Thứ Ba, 20/10/2015, 08:42 [GMT+7]
.
.

Qua nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, tôi thấy báo cáo đã rất sát với thực tế, có nhiều điểm đột phá mới.

Đánh giá tình hình trong nước và thế giới rất khách quan, qua đó định ra được chủ trương phù hợp với tình hình hiện tại. Ngay như mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tại Đại hội XI đã xác định rõ mục tiêu, nhưng với tình hình thực tiễn dự thảo xây dựng mục tiêu “xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”, tôi cho rằng rất đúng và trúng. Vì đây là xuất phát từ tình hình thực tế, đất nước chúng ta là nước đang phát triển, còn khó khăn về cơ sở vật chất, khoa học công nghệ và nguồn nhân lực. Nhưng tôi tin rằng, bằng những giải pháp cơ cấu lại công nghiệp đã được đưa ra và thực hiện đồng bộ có lộ trình cụ thể, mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước sẽ sớm hoàn thành.

Cũng qua nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị, về nội dung quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc, tôi nhận thấy nội dung đưa ra rất đầy đủ, phong phú nhưng trong tình hình hiện nay cần thiết phải có định hướng khơi dậy lòng tự hào dân tộc, và ý chí truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Trịnh Hồng Viên
(Bí thư Chi bộ khu phố Lê Hồng Phong,
phường Cẩm Tây, TP Cẩm Phả)

.
.
.
.
.
.
.
.