Kiểm điểm tự phê bình và phê bình cá nhân các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy năm 2020

Thứ Sáu, 08/01/2021, 17:41 [GMT+7]
.
.

Ngày 8/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục tiến hành đánh giá xếp loại chất lượng các đảng bộ, ban thường vụ cấp ủy, cơ quan, đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy và kiểm điểm cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2020. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã nghe tờ trình thẩm định về tiêu chí, tiêu chuẩn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy thẩm định kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đối với các đảng bộ, ban thường vụ cấp ủy trực thuộc tỉnh, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các tập thể lãnh đạo, quản lý và báo cáo kiểm điểm tự phê bình tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Mỗi báo cáo kiểm điểm đã tự đánh giá rõ những ưu điểm, kết quả đạt được về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm; kết quả lãnh đạo, quản lý, điều hành, trách nhiệm của cá nhân trong tham gia cùng tập thể lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ của địa phương; ý thức đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cơ hội, vụ lợi; trách nhiệm nêu gương theo quy định của Trung ương và cấp ủy các cấp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung thảo luận, góp ý phê bình thể hiện dân chủ, thẳng thắn, khách quan, nghiêm túc đối với từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, qua đó nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, vai trò trách nhiệm của từng cá nhân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Thu Chung
 

.
.
.
.
.
.
.
.