Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khoá XIII

Chiều 7/12, HĐND tỉnh chia các tổ thảo luận

Thứ Hai, 07/12/2020, 12:33 [GMT+7]
.
.

Kết thúc chương trình làm việc buổi sáng Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khoá XIII, chiều 7/12, các đại biểu tiếp tục nghe một số báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh thuộc thẩm quyền; chia tổ thảo luận về một số nội dung trọng tâm đã đề ra tại Kỳ họp.

Chủ toạ Kỳ họp.
Chủ toạ Kỳ họp.

Theo đó, các đại biểu sẽ nghe báo cáo thẩm tra một số tờ trình của các ban HĐND tỉnh, như: Thông qua biên chế khối đảng, đoàn thể; quyết định giao biên chế công chức, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2021; hỗ trợ kinh phí nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội giai đoạn 2021 - 2025; về việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh trên cơ sở tách từ Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Quảng Ninh; về việc quy định mức phụ cấp, trợ cấp đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh; báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2021...

Đại biểu nghiên cứu tài liệu Kỳ họp.
Đại biểu nghiên cứu tài liệu tại Kỳ họp.

Cũng trong phiên họp chiều 7/12, trên cơ sở định hướng của Chủ toạ Kỳ họp, các đại biểu sẽ tham gia thảo luận tại 5 tổ, tập trung vào một số nội dung trọng tâm, như: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 trước tác động của đại dịch Covid-19; xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; triển khai khâu đột phá chiến lược đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV xác định; dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2021; quyết định một số cơ chế, chính sách quan trọng về hỗ trợ kích cầu du lịch, khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong hoạt động KHCN, hỗ trợ học nghề, hỗ trợ một số đối tượng trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh...

* Trung tâm Truyền thông tỉnh tiếp tục cập nhật về Kỳ họp...

Nhóm PV

.
.
.
.
.
.
.
.