Tiên Yên: Làm tốt công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV

Thứ Năm, 16/07/2020, 08:44 [GMT+7]
.
.

Công tác nhân sự đại hội Đảng các cấp là một nhiệm vụ cực kỳ hệ trọng. Đối với Tiên Yên, nhận thức rõ việc này, Đảng bộ huyện Tiên Yên đã chỉ đạo việc chuẩn bị nhân sự phải thật sự khách quan, công tâm, dân chủ, chất lượng.

Huyện Tiên Yên họp thường kỳ tháng 7. Ảnh: Xuân Thao.
Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Yên họp thường kỳ tháng 7. Ảnh: Xuân Thao

Theo ông Hoàng Văn Sinh, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Tiên Yên thì đến thời điểm hiện tại, Đảng bộ huyện Tiên Yên có 30 chi, đảng bộ cơ sở, với 2.677 đảng viên. Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Yên đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội 30/30 chi, đảng bộ cơ sở, đạt tỷ lệ 100%. Kết quả bầu cấp uỷ, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện của các chi, đảng bộ đều đạt kết quả cao, bầu một lần đủ số lượng, đảm bảo đúng theo dự kiến nhân sự do cấp uỷ khoá trước chuẩn bị. Huyện thực hiện bầu trực tiếp bí thư tại đại hội ở 100% chi, đảng bộ cơ sở; kết quả đạt tỷ lệ phiếu bầu cao, đại đa số đạt từ trên 90% trở lên; thực hiện kiểm phiếu bầu bằng máy tại 100% đảng bộ cơ sở.

Nhìn chung, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đã bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy. Sau đại hội đã tiếp tục thực hiện bố trí bí thư đảng ủy xã đồng thời là chủ tịch UBND xã tại 2 xã (Đông Ngũ, Phong Dụ), nâng tổng số đơn vị thực hiện chủ trương này lên 8/11 đơn vị cấp xã, đạt 72,7%. Ở các thôn, khu phố thực hiện 119/119 bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu phố.

Đảng bộ huyện Tiên Yên đã xác định công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ huyện và cấp xã phải có tinh thần trách nhiệm rất cao, thật sự khách quan, công tâm, dân chủ, trong sáng, gương mẫu chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức, quy chế, quy định của Đảng, kiên quyết chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, bè phái, "lợi ích nhóm", chạy chức, chạy quyền...

Các đại biểu bỏ phiếu bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy tại Đại hội Đảng bộ xã Đại Dực lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Các đại biểu bỏ phiếu bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy tại Đại hội Đảng bộ xã Đại Dực lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: Xuân Thao

Từ ngày 15/8/2019, BCH Đảng bộ huyện đã ban hành Kế hoạch số 218-KH/HU về “Tổ chức đại hội chi, đảng bộ cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tiên Yên lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025”, đồng thời tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (mở rộng) để quán triệt và triển khai công tác đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; quyết định thành lập 4 tiểu ban giúp việc chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XXV, trong đó có Tiểu ban Nhân sự. Tiểu ban Nhân sự cũng đã xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Tại các cuộc họp Thường trực Huyện ủy định kỳ hàng tháng, Tiểu ban Nhân sự đều báo cáo tiến độ xây dựng Đề án Phương hướng nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy khóa XXV và các chức danh chủ chốt HĐND, UBND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để Ban Thường vụ Huyện ủy họp bàn thảo luận thống nhất.

Trên cơ sở đó, Đảng bộ huyện Tiên Yên đã tổ chức quy trình giới thiệu nguồn nhân sự cấp uỷ khoá mới (tái cử và giới thiệu mới) đảm bảo đúng quy trình, quy định, với số lượng, cơ cấu, danh sách nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ huyện gồm có 37 đồng chí. So với khóa trước giảm 3 đồng chí. Số cấp ủy viên mới tham gia khóa này là 19 đồng chí, đạt 51%, đổi mới trên 1/3 so với cấp ủy khóa trước.

Các đồng chí lãnh đạo huyện trò chuyện với đại biểu dự Đại hội Đảng bộ xã Đại Dực.Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đại Dực lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 – 20205
Các đồng chí lãnh đạo huyện Tiên Yên trò chuyện với đại biểu dự Đại hội Đảng bộ xã Đại Dực lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: Xuân Thao

Ban Thường vụ Huyện ủy khoá XXV gồm 11 đồng chí, giới thiệu bầu cử 13 đồng chí, trong đó dự kiến tái cử 8 đồng chí. Đảm bảo cơ cấu nữ, người dân tộc thiểu số theo quy định. Các chức danh chủ chốt gồm Bí thư Huyện uỷ và 2 Phó Bí thư Huyện uỷ. Ủy ban Kiểm tra có 9 đồng chí, trong đó 1 uỷ viên Ủy ban Kiểm tra là Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện.

Được biết, hai trong số những vấn đề quan trọng nhất cần đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị đại hội Đảng theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là việc thông qua cương lĩnh bàn về chủ trương, quyết sách trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội trong giai đoạn 5 năm tới và bầu ra những con người trực tiếp tham gia thảo luận, quyết định và cũng là người trực tiếp lãnh đạo, tổ chức thực thi quyết sách ấy.

Tin tưởng, với huyện Tiên Yên, việc chuẩn bị nhân sự khách quan, công tâm, dân chủ, chất lượng sẽ giúp cho huyện có những bước đột phá về kinh tế - xã hội trong những năm tới.

Lan Anh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.