Phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên

Thứ Ba, 24/03/2020, 13:50 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, các cấp ủy đảng trong tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

g
Các quần chúng ưu tú lớp đảng viên 90 năm được kết nạp vào Đảng ngày 3/2/2020.

Hằng năm Ban Thường vụ Tỉnh ủy và ban thường vụ các cấp ủy trực thuộc tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng viên. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan tham mưu cấp ủy, phân công cấp ủy viên phụ trách địa bàn tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời hướng dẫn cơ sở kết nạp đảng viên mới,  đảm bảo về số lượng, chất lượng. Bên cạnh đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là đoàn thanh niên, tăng cường các hoạt động, phong trào thi đua trong đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân, thông qua đó phát hiện, lựa chọn những đoàn viên, hội viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.

Hằng năm, Ðảng bộ TP Hạ Long phấn đấu kết nạp từ 350 đảng viên trở lên. Trên cơ sở này, Thành ủy đã chỉ đạo các chi, đảng bộ, các tổ chức, đoàn thể có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các cấp ủy đảng trực thuộc thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong việc chăm lo, bồi dưỡng, giúp đỡ, tạo điều kiện cho quần chúng phấn đấu, giới thiệu các quần chúng ưu tú đi học bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Đồng thời, làm tốt công tác phân công đảng viên theo dõi, phát hiện, giúp đỡ quần chúng.

Đặc biệt, các chi, đảng bộ trên địa bàn TP Hạ Long luôn coi trọng việc quán triệt và quyết liệt chỉ đạo tổ chức, cơ sở đảng nghiêm túc thực hiện quy định của trung ương về nguyên tắc, điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục kết nạp đảng viên. Đảng viên mới kết nạp được chi bộ giới thiệu về sinh hoạt nơi cư trú. Việc theo dõi, xét chuyển đảng viên dự bị lên chính thức được thực hiện kịp thời, đúng quy định Điều lệ Đảng, không có trường hợp nào để quá thời gian quy định. Từ năm 2015-2019, Đảng bộ TP Hạ Long đã phát triển trên 1.400 đảng viên mới, bình quân mỗi năm kết nạp 366 đảng viên, vượt chỉ tiêu đề ra của Đảng bộ thành phố.

Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW (ngày 21/1/2019) của Ban Bí thư "Về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng", Tỉnh ủy Quảng Ninh đã yêu cầu các cấp ủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đề cao kỷ luật, kỷ cương, tinh thần gương mẫu, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy và đội ngũ đảng viên đối với công tác phát triển đảng viên. Quan điểm chỉ kết nạp vào Đảng những quần chúng thực sự ưu tú, có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức trong sáng, được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, có nhận thức đúng, đầy đủ về Đảng, động cơ vào Đảng đúng đắn.

Nhờ đó, việc kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục theo quy định. Đảng viên mới được kết nạp đều thực sự ưu tú, có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức trong sáng, được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn. Đến nay, Đảng bộ tỉnh có trên 101.000 đảng viên, sinh hoạt ở 789 tổ chức cơ sở đảng và trên 5.000 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Trong số đảng viên được kết nạp hằng năm, tỷ lệ đảng viên nữ, đảng viên người dân tộc thiểu số, đảng viên là công nhân, lao động trong các thành phần kinh tế, đảng viên trẻ ngày càng tăng; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn nghiệp vụ được nâng cao.

Đi đôi với nâng cao chất lượng tạo nguồn kết nạp đảng viên mới, các cấp uỷ, tổ chức đảng còn coi trọng đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, quản lý nâng cao chất lượng đảng viên. Hằng năm tỉnh và các cấp uỷ đã cân đối bố trí ngân sách cho đào tạo, bồi dưỡng; đồng thời phân công nhiệm vụ, nhất là phân công nhiệm vụ cho đảng viên phụ trách địa bàn, theo chuyên đề; giới thiệu đảng viên có năng lực, phẩm chất tham gia vào các chức danh lãnh đạo, quản lý và cán bộ chủ chốt ở cơ sở. Nhờ đó, chất lượng đội ngũ đảng viên không ngừng được nâng lên.

Tỉnh ủy cũng chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo quản lý, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ nguồn quy hoạch; không thực hiện bổ nhiệm lại đối với cán bộ có tín nhiệm thấp. Đồng thời, kịp thời chỉ đạo, uốn nắn những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; nghiêm túc kê khai, công khai tài sản, thu nhập theo đúng quy định; chỉ đạo xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Qua đánh giá hằng năm của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt trên 98%. 

Nguyễn Thanh

.
.
.
.
.
.
.
.