Đưa nghị quyết đại hội mặt trận các cấp vào cuộc sống

Thứ Bảy, 15/02/2020, 15:39 [GMT+7]
.
.

MTTQ các cấp trong tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai, sớm đưa nghị quyết đại hội MTTQ các cấp vào cuộc sống, gắn với đẩy mạnh cuộc vận động, phong trào thi đua của Mặt trận và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Ủy ban MTTQ tỉnh tặng thưởng cờ thi đua, bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công năm mặt trận năm 2019.
Ủy ban MTTQ tỉnh tặng cờ thi đua, bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2019.

Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, tổ chức cuối tháng 11/2019, đã nêu rõ các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện của 5 Chương trình hành động cho toàn nhiệm kỳ 2019-2024. Đặc biệt, yêu cầu đối với MTTQ 63 tỉnh, thành phố cả nước xây dựng kế hoạch triển khai, nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ. Trong đó, cần chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền cùng cấp và các tổ chức thành viên để triển khai hiệu quả, tránh chồng chéo trong từng phong trào, chương trình cụ thể.

Bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ngay sau Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành các quy chế, quy định, đưa Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019-2014 đi vào hoạt động, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội các cấp. Trong đó, củng cố tổ chức, bộ máy (công nhận ủy viên Ủy ban, bổ sung kiện toàn ủy viên Đảng đoàn MTTQ tỉnh, thành lập các hội đồng tư vấn); xây dựng các quy chế hoạt động, quy chế thi đua - khen thưởng; tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của mô hình cơ quan tham mưu, giúp việc chung Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả... Đồng thời, chuẩn bị tốt các nội dung thiết thực chào mừng đại hội đảng các cấp, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 90 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam.

Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt Hội đồng tư vấn về dân tộc - tôn giáo, tháng 1/2020.
Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt Hội đồng Tư vấn về dân tộc - tôn giáo, tháng 1/2020.

Các nội dung Nghị quyết và Chương trình hành động được cụ thể hóa thành chương trình, nhiệm vụ công tác hằng năm, thực hiện đồng bộ từ cấp tỉnh cho tới cấp xã. Mỗi địa phương chủ động, linh hoạt, xác định nhiệm vụ phù hợp với yêu cầu thực tế, bám sát 5 nội dung chính: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước; thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Đồng thời, tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Trên cơ sở đó, các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân, gắn triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết với các cuộc vận động, phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở, quyết tâm đưa nghị quyết vào cuộc sống ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ. Phong trào “Cán bộ Mặt trận làm theo lời Bác” gắn với cuộc vận động “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận” tiếp tục được chú trọng để mỗi cán bộ mặt trận là nhân tố phát huy sức mạnh của cả hệ thống, phát huy vai trò các tổ chức thành viên trong thực hiện nhiệm vụ chung.

Ủy ban MTTQ tỉnh xác định năm 2020 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội MTTQ các cấp, là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, khối lượng công việc, nhiệm vụ do Mặt trận chủ trì, phối hợp thực hiện rất lớn, yêu cầu cao về tiến độ, chất lượng, trong điều kiện về nhân lực, nguồn lực không tăng. Do đó đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm để thực hiện nghiêm các nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2020.

Hoàng Giang

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.