Tiến tới đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng

Đầm Hà: Dân chủ, thống nhất trong xây dựng văn kiện

Thứ Tư, 25/12/2019, 12:48 [GMT+7]
.
.

Đảng bộ huyện Đầm Hà được tỉnh lựa chọn thực hiện đại hội điểm. Để đảm bảo đại hội được thực hiện đúng quy trình, chất lượng, huyện Đầm Hà đã chú trọng tuyên truyền, tổ chức các hội nghị quán triệt, triển khai nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và huyện đến các chi, đảng bộ cơ sở.

Tiểu ban Văn kiện
Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đầm Hà lần thứ XXV họp cho ý kiến vào các nội dung báo cáo chính trị, tháng 11/2019.

Đến nay, 35 chi, đảng bộ cơ sở (16 đảng bộ, 19 chi bộ); 139 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đã thực hiện quán triệt nghiêm túc, đầy đủ các nội dung chuẩn bị đại hội đảng các cấp. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân nắm vững, hiểu rõ và thống nhất cao trong thực hiện những mục đích, yêu cầu của công tác tổ chức đại hội.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Huyện uỷ Đầm Hà, trong công tác chuẩn bị đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy phải coi trọng tất cả các khâu, trước mắt là công tác chuẩn bị văn kiện đại hội. Trong đó, báo cáo chính trị là nội dung quan trọng, thể hiện tính tập trung, tầm nhìn, trí tuệ, sức mạnh của cả hệ thống chính trị; phải đánh giá đúng thực chất, khách quan trên tất cả các lĩnh vực. Đồng thời nêu được kết quả trọng tâm, kết hợp giữa kế thừa và đổi mới, từ đó chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể để tiếp tục đẩy mạnh trong nhiệm kỳ tới...

Bám sát hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, các ủy viên Tiểu ban Văn kiện đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến đảm bảo đúng thời gian, nhằm xây dựng văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV đảm bảo chất lượng, phù hợp thực tiễn đổi mới và phát triển của huyện. Trong đó, chú trọng đánh giá kết quả thực hiện 17 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XXIV của Đảng bộ huyện; việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy biên chế; công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; sáp nhập các đơn vị hành chính...

Với phương châm "kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển", trong công tác chuẩn bị văn kiện đại hội, trên cơ sở dự thảo báo cáo chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện đã tích cực tham gia góp ý để hoàn thiện báo cáo chính trị. Thông qua các hội nghị, sinh hoạt chi bộ thôn, khu trên địa bàn, nhiều ý kiến sát đáng của đảng viên, nhân dân đã được tiếp thu vào dự thảo văn kiện, tạo sự thống nhất giữa ý Đảng và lòng dân. Qua đó, thể hiện rõ tinh thần dân chủ, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, toàn dân về những mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bên cạnh đó, huyện còn thành lập đoàn kiểm tra về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2015-2020, làm việc với tất các các chi, đảng bộ cơ sở về việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết này. Qua đó, nhằm đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế, làm rõ ưu, khuyết điểm trên các bình diện về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Từ kết quả này làm căn cứ để đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đến nay, văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đầm Hà lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 được thực hiện đảm bảo đúng quy định; được chỉnh sửa, bổ sung sau mỗi lần lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Đây là kết quả trí tuệ, thống nhất và đoàn kết của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện, làm căn cứ để Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV quyết nghị thông qua các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trong nhiệm kỳ mới.

Nguyễn Thanh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.