Điều động, luân chuyển cán bộ ở Tiền An

Thứ Năm, 11/07/2019, 07:58 [GMT+7]
.
.

Trao đổi về công tác điều động, luân chuyển cán bộ tại địa phương, đồng chí Vũ Đức Hưởng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Quảng Yên, cho biết: Việc điều động, luân chuyển, đánh giá công tác cán bộ của xã Tiền An được Thị ủy đánh giá rất cao. Đảng ủy xã Tiền An đã mạnh dạn thay đổi tư duy, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và có hành động hết sức quyết liệt, nhưng vẫn đảm bảo sự công khai, minh bạch trên tinh thần nghiên cứu, tiếp thu các nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư trao đổi cán bộ, công chức xã Tiền An.
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng trong một lần thăm, làm việc tại xã Tiền An (ngày 24/4/2019).

Ngay sau kỳ họp thứ nhất, HĐND xã Tiền An khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021, UBND xã đã họp thống nhất và ban hành quyết định phân công nhiệm vụ giữa chủ tịch, các phó chủ tịch và ủy viên UBND xã; ban hành thông báo phân công nhiệm vụ cho từng công chức xã ở từng bộ phận chuyên môn. Đặc biệt, năm 2018, sau khi thực hiện công tác luân chuyển vị trí công tác của một số cán bộ, công chức, UBND xã đã ban hành quyết định quy định về phân công nghiệm vụ cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã thuộc UBND xã, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng chí Nguyễn Xuân Lượng, Bí thư Đảng ủy xã Tiền An, tâm sự: Việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức tại đơn vị trước hết đúng với quyết định được tuyển dụng, bổ nhiệm do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đối với các cán bộ khối đảng và đoàn thể, có sự cụ thể hóa nhiệm vụ theo điều lệ hoạt động và quy chế hoạt động theo nhiệm kỳ của từng tổ chức. Đối với khối chính quyền, hoạt động của HĐND, UBND xã được dựa trên quy chế làm việc và phân công giữa các đồng chí trong thường trực HĐND và UBND.

Hiện xã Tiền An đang sử dụng số lượng 19 cán bộ, công chức, bao gồm 7 đồng chí thuộc khối đảng và đoàn thể, 12 đồng chí thuộc khối chính quyền. Trong đó, 18 cán bộ, công chức có trình độ đại học (chiếm 94,7%), 1 đồng chí còn lại có trình độ trung cấp.

Có thể thấy, việc chỉ rõ công việc cụ thể cho từng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách thuộc UBND xã không chỉ giúp công việc chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND xã được đảm bảo giao đúng người, đúng việc, mà còn là cơ sở để đánh giá thực trạng và trình độ, năng lực của cán bộ, công chức chuyên môn, từ đó hằng năm sẽ đánh giá chất lượng đội ngũ công chức và xếp loại phù hợp, tạo điều kiện cho công tác bình xét thi đua khen thưởng đảm bảo công bằng.

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại xã Tiền An
Đội ngũ cán bộ, công chức xã Tiền An giải quyết các thủ tục hành chính cho công dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại.

Đối với các vị trí công tác có thời gian làm việc lâu năm hoặc qua rà soát, đánh giá không đảm bảo theo yêu cầu nhiệm vụ công việc trong tình hình mới, Đảng ủy xã mạnh dạn thực hiện chuyển đổi vị trí công tác trên cơ sở đảm bảo phù hợp với năng lực, trình độ được đào tạo. Từ năm 2017-2019, Đảng ủy xã Tiền An đã thực hiện điều động, chuyển đổi vị trí công tác của 9 cán bộ, công chức xã. Hiện đang tiếp tục làm quy trình điều động, chuyển đổi đối với 4 cán bộ, công chức xã ở các vị trí công chức văn hóa, công chức quân sự, phó chủ tịch HĐND, UBND xã.

Cán bộ, công chức xã được điều động, luân chuyển vị trí công tác mặc dù phải mất một thời gian tiếp cận lĩnh vực, địa bàn, tuy nhiên đã giúp cho công tác đánh giá cán bộ, công chức được khách quan và thể hiện rõ hơn năng lực cũng như trình độ chuyên môn của từng người. Điều này cũng giúp cho cán bộ, công chức năng động hơn, tránh được sức ỳ đối với công việc được giao trong thời gian dài. Đây cũng là một trong những biện pháp nhằm đánh giá chất lượng cán bộ, công chức để kịp thời điều chỉnh, bổ sung hoặc có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Qua đánh giá, nhận xét, điều động, luân chuyển cán bộ, Đảng ủy xã Tiền An đã bám sát các hướng dẫn của Tỉnh ủy và Thị ủy Quảng Yên thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, nhằm chọn ra những người có đủ năng lực, phẩm chất, đạo đức, trình độ chuyên môn để định hướng bố trí vào các chức danh lãnh đạo quản lý. Hiện nay, Đảng ủy xã đã đề nghị Thị ủy Quảng Yên phê duyệt bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 đối với 12 đồng chí, đồng thời đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch giai đoạn 2015-2020 đối với 13 đồng chí, giai đoạn 2020-2025 đối với 15 đồng chí.

Quan điểm xuyên suốt của Đảng ủy xã là sẽ ưu tiên quy hoạch những người có đủ phẩm chất đạo đức, chính trị, trình độ, năng lực công tác và kiên quyết loại ra ngoài những cán bộ không đủ phẩm chất theo đúng tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ - Bí thư Đảng ủy xã Tiền An Nguyễn Xuân Lượng khẳng định.

Mạnh Trường

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.