Xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh ở Cẩm Phả

Thứ Sáu, 01/03/2019, 08:51 [GMT+7]
.
.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, TP Cẩm Phả đã quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai với nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, địa phương ngày càng phát triển.

Đồng chí Trần Văn Hanh, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ TP Cẩm Phả, cho biết: Thời gian qua, với nhiều khó khăn, thuận lợi đan xen, nhiều đơn vị mới hợp nhất, sáp nhập, chuyển giao nhiệm vụ, nhiều vị trí chủ chốt từ thành phố đến cơ sở mới được kiện toàn, song với tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Kỷ cương - Nghĩa tình”, TP Cẩm Phả đã chủ động khắc phục, vượt qua mọi khó khăn, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nội bộ, trí tuệ tập thể, quyết liệt, đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai. Đồng thời, quy tụ được sức mạnh tập trung của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và sự đồng thuận của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

Theo đó, thành phố đã tập trung quản lý, điều hành thu, chi ngân sách; có nhiều giải pháp cụ thể để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách, kiểm soát chi đúng quy định. Đồng thời, tích cực phát động và triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động theo chỉ đạo của trung ương, tỉnh và tình hình thực tiễn của địa phương, bám sát chủ đề công tác năm 2019 của tỉnh “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ”. Các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã cũng đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ kịp thời xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND phường Quang Hanh đi thực tế tại tổ 7, khu 2 để nắm tình hình khai thác đá do nổ mìn làm ảnh hướng tới đời sống của nhân dân trên địa bàn.
Lãnh đạo HĐND phường Quang Hanh khảo sát thực tế tại nhà bà Phạm Thị Mai, tổ 7, khu 2 để nắm tình hình khai thác đá do nổ mìn làm ảnh hưởng tới đời sống của nhân dân trên địa bàn. Ảnh: Lưu Linh

Đặc biệt, UBND các xã, phường đã ban hành và thực hiện bổ sung quy chế làm việc phù hợp, thực hiện phân công công việc cụ thể, rõ ràng, đảm bảo nâng cao tính chủ động, trách nhiệm với công việc được giao. Trong đó, chú trọng giải quyết công việc đảm bảo trình tự và thời hạn, đề cao sự phối hợp trong công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc, giải quyết công việc đúng phạm vi trách nhiệm, đúng thẩm quyền. Phương pháp quản lý và điều hành của UBND các phường, xã tiếp tục được đổi mới trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo quy chế đã đề ra. Bộ máy chính quyền cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn, hoạt động thống nhất và thông suốt. HĐND các phường, xã đã ban hành các nghị quyết trên tất cả các lĩnh vực đảm bảo đúng quy trình, thủ tục và thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Cẩm Phả, cho biết: Công tác soạn thảo nghị quyết của HĐND đã chú trọng tiếp thu các ý kiến phản hồi của cử tri, nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua các cuộc tiếp xúc cử tri, tiếp công dân. Các nghị quyết của HĐND ban hành được thực hiện tốt, có nhiều nghị quyết rất điển hình được triển khai trong nhiều năm, mang lại hiệu quả rất rõ rệt.

Nổi bật như: Các nghị quyết liên quan đến chính sách thu hút đầu tư; chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Nghị quyết quy định một số điều về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ, lễ hội và tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống, đón nhận các danh hiệu thi đua...

Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được thành phố quan tâm chỉ đạo. Các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được xem xét giải quyết, đảm bảo quy định của pháp luật. Các đồng chí lãnh đạo thành phố đã dành nhiều thời gian để gặp gỡ đối thoại trực tiếp với công dân nhằm giải quyết, tháo gỡ kịp thời kiến nghị của cử tri và nhân dân trên địa bàn, đặc biệt tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc đơn thư kéo dài.

Bên cạnh đó, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở luôn được các cấp, chính quyền quan tâm, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và được cụ thể thành chương trình hành động và kế hoạch thực hiện. Cẩm Phả đã phát huy quyền làm chủ và mở rộng dân chủ trực tiếp của nhân dân ở cơ sở, huy động sự tham gia của nhân dân trong xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Qua đó, tăng cường lòng tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước, từng bước nâng cao trách nhiệm của tổ chức trong hệ thống chính trị, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí…

Với sự quyết liệt, quyết tâm cao, hệ thống chính trị của TP Cẩm Phả ngày càng vững mạnh, kinh tế - xã hội tiếp tục có bước phát triển vượt bậc. Đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên, các tầng lớp nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt, hiệu quả của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp.

Trúc Linh

.
.
.
.
.
.
.
.