Đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập

Thứ Hai, 14/01/2019, 07:40 [GMT+7]
.
.

Trong những năm qua, Quảng Ninh đã tích cực triển khai chủ trương của Đảng về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đặc biệt, ngay sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, tỉnh đã có nhiều giải pháp nhằm triển khai một cách hiệu quả nhất.

Trung tâm được thành lập trên cơ sở hợp nhất 5 trung tâm thuộc lĩnh vực y tế dự phòng tuyến tỉnh
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh được thành lập trên cơ sở hợp nhất 5 trung tâm thuộc lĩnh vực y tế dự phòng tuyến tỉnh.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW được diễn ra trong bối cảnh tỉnh Quảng Ninh kế thừa kết quả đạt được và đang tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 25 và Nghị quyết 19-NQ/TU ngày 3/3/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”. Trong đó đã đạt được những kết quả nổi bật, nhiều địa phương trong toàn quốc đã đến học tập kinh nghiệm nên thuận lợi trong việc triển khai thực hiện.

Tỉnh cũng kịp thời quán triệt, xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, tiến độ cụ thể. Đồng thời, nghiêm túc, quyết liệt, thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện Nghị quyết để đảm bảo thực hiện mục tiêu đề ra. Tính đến nay, tỉnh đã ban hành hơn 50 văn bản chỉ đạo, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương triển khai, báo cáo tiến độ, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW.

Sau một năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, Quảng Ninh đã đạt được một số kết quả tích cực: Hệ thống tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục được rà soát tinh gọn, giảm đầu mối, đảm bảo cơ cấu phối hợp. Một số mô hình tổ chức của tỉnh Quảng Ninh đã được nhân rộng trên toàn quốc như Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư… Các đơn vị sự nghiệp đã được nâng dần tỷ lệ tự chủ, cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu có chất lượng ngày càng cao. Việc thực hiện tinh giản số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp cơ bản đã đảm bảo lộ trình và mục tiêu đã đề ra theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

Các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh đã được sắp xếp đảm bảo tinh gọn, có cơ cấu hợp lý. Trong một năm triển khai, khối chính quyền tỉnh tiếp tục sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập, giảm được 36 đơn vị thuộc một số sở, ngành, UBND các địa phương, 4 phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp của tỉnh. Cụ thể, tỉnh đã kiện toàn, tổ chức lại các BQL dự án đầu tư xây dựng theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, bao gồm: 14 ban quản lý dự án khu vực thuộc UBND cấp huyện; 2 ban quản lý dự án chuyên ngành trực thuộc UBND tỉnh, gồm ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (giảm được 1 ban quản lý dự án thuộc sở). Đồng thời, tỉnh đã giảm 18 đơn vị sự nghiệp y tế trên cơ sở hợp nhất 5 Trung tâm thuộc lĩnh vực y tế dự phòng để thành lập Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC); sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình tuyến huyện với trung tâm y tế huyện trên cùng địa bàn thành 14/14 trung tâm y tế đa chức năng tuyến huyện.

Riêng đối với ngành Giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo và 14/14 huyện, thị xã, thành phố xây dựng Đề án sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc đến năm 2021 theo Nghị quyết số 19-NQ/TW. Đồng thời, ngay từ đầu năm học mới 2018-2019, ngành Giáo dục đã tập trung rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo. Từ đó, giảm 8 trường thuộc 4 địa phương; giảm 41 điểm trường thuộc 11 địa phương.

Cùng với đó, tỉnh cũng rà soát, sắp xếp, điều chỉnh số học sinh trên lớp theo thực tế; thực hiện chuyển đổi mô hình một số cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập ra ngoài công lập; xây dựng và hoàn thành dự thảo Đề án “Phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2025, định hướng đến 2030”. Hiện tỉnh cũng đang nghiên cứu mô hình trường phổ thông dân tộc nội trú theo hướng tạo điều kiện thuận lợi để học sinh người dân tộc thiểu số được hòa nhập, phát triển trong môi trường chung. Đồng thời, nhiên cứu sắp xếp, cơ cấu lại hệ thống các trường nghề, giải thể các trường hoạt động không hiệu quả theo hướng: Xây dựng, hoàn thiện Đề án giải thể trường Trung học Kinh tế (thuộc Sở Tài chính); cơ cấu lại một số Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, chuyển nhiệm vụ “dạy nghề” cho các cơ sở đào tạo nghề ở một số địa bàn có nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp...

Lĩnh vực sự nghiệp văn hóa - thể thao thuộc tỉnh đã thực hiện giảm 5 đơn vị sự nghiệp văn hóa - thể thao trên cơ sở hợp nhất một số đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. Lĩnh vực khoa học và công nghệ cũng giảm 1/3 đơn vị sự nghiệp. Các lĩnh vực sự nghiệp khác giảm 3 đơn vị.

Trong năm 2019 và các năm tiếp theo, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành địa phương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để đạt các mục tiêu đã đề ra để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TW.

Hà Chi

.
.
.
.
.
.
.
.