Tiên Yên: Đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở

Thứ Sáu, 09/11/2018, 08:02 [GMT+7]
.
.

Xác định vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ, công chức ở cấp cơ sở trong việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, thời gian qua, huyện Tiên Yên đã đẩy mạnh triển khai các giải pháp đổi mới, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn...

Đồng chí Hoàng Văn Sinh, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Tiên Yên, nhấn mạnh: Thời gian qua, cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện luôn xác định việc đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, là nhân tố quyết định thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Bởi vậy, huyện đã chủ động tổ chức nhiều hội nghị quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết của Đảng đến cán bộ, công chức nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức về quan điểm chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Hàng năm, huyện Tiên Yên cũng tích cực triển khai việc khảo sát, đánh giá, rà soát thực trạng đội ngũ cán bộ; làm tốt công tác quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng và sắp xếp, sử dụng, bố trí cán bộ theo quy hoạch, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo nhu cầu thực tế của các đơn vị, đồng thời cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do tỉnh, sở, ban, ngành, huyện tổ chức.

DSC_2579.JPG
Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND thị trấn Tiên Yên Đào Xuân Thắng (bên phải) kiểm tra việc thực hiện kỷ cương hành chính của cán bộ xã tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở, huyện Tiên Yên đã tích cực triển khai đề án vị trí việc làm. Huyện đã căn cứ vào quy định cụ thể tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức làm căn cứ tuyển dụng để làm cơ sở cho công tác quy hoạch, đánh giá, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ, công chức.

Với quan điểm phân định rõ người, rõ việc, khắc phục tình trạng trùng chéo hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo nguyên tắc một cơ quan có nhiều chức năng, một người làm nhiều việc, huyện đã tiến hành nhất thể hoá chức danh bí thư đảng uỷ đồng thời chủ tịch UBND đối với 7/12 xã; bí thư đảng uỷ đồng thời chủ tịch HĐND đối với 5 xã, thị trấn. Huyện cũng thực hiện luân chuyển phó bí thư giữa các xã; luân chuyển công chức kế toán và công chức địa chính xã, thị trấn; bố trí một số cán bộ, công chức xã, thị trấn kiêm nhiệm nhiệm vụ của người hoạt động không chuyên trách và người hoạt động không chuyên trách kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, nhằm giảm số người làm việc ở cấp xã, đồng thời tăng thêm thu nhập cho cán bộ. Hiện 100% các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã thành lập bộ phận tham mưu, giúp việc Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã.

g
Đồng Rui là xã cuối cùng của huyện Tiên Yên thành lập bộ phận tham mưu, giúp việc Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Ảnh: Cẩm Hoa (Trung tâm TT-VH Tiên Yên)

Ngay sau khi được kiện toàn, luân chuyển, bổ nhiệm, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đã tích cực phát huy trách nhiệm ở cương vị được phân công, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Đào Xuân Thắng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND thị trấn Tiên Yên, cho biết: Cùng với sự quan tâm, bố trí, sắp xếp công tác của Huyện uỷ, đội ngũ cán bộ chủ chốt của thị trấn luôn xác định phải gương mẫu, không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phát huy tinh thần dân chủ, lắng nghe ý kiến góp ý của nhân dân, của cán bộ, đảng viên về những mặt được và chưa được trong quá trình thực thi công vụ, từ đó rút kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Từ sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và phát huy tính dân chủ, nên ngày càng tạo sự gắn kết giữa cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị cũng như giải quyết tốt các vấn đề ở địa phương.

Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, thời gian qua, hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng cán bộ nói chung luôn được huyện Tiên Yên tăng cường triển khai. Những nội dung huyện đặc biệt quan tâm là kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Đảng và nhiệm vụ được giao, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Kết quả kiểm tra, đánh giá hàng năm của huyện cho thấy, bộ máy cấp uỷ, chính quyền cơ sở thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Các chương trình, nhiệm vụ chính trị đều phát huy dân chủ, lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân, nên luôn tạo sự đồng thuận, tích cực của người dân tham gia thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Bên cạnh đó, huyện cũng ban hành bộ tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức tại mỗi vị trí việc làm nhằm lượng hoá công việc từ cấp cơ sở; ban hành quy chế kiểm tra đánh giá chất lượng chuyên môn của cán bộ, công chức cấp cơ sở bằng hình thức tổ chức thi định kỳ kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ, nắm bắt chính sách…

Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp về công tác cán bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở trên địa bàn huyện Tiên Yên đã được nâng lên rõ rệt. Qua đó góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nguyễn Thanh

.
.
.
.
.
.
.
.