Vân Đồn: Hoàn thiện tổ chức, bộ máy

Thứ Tư, 08/08/2018, 08:03 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Vân Đồn đã có nhiều giải pháp trong thực hiện Đề án 25, Nghị quyết số 19-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”.

Tin liên quan

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Yên... nắm bắt tình hình sản xuất cam của HTX ...
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn Chu Quyết Thắng (bên phải) nắm bắt tình hình sản xuất cam của HTX Nông trang Vạn Yên.

Cụ thể hóa đề án và nghị quyết trên của tỉnh, huyện đã xây dựng Đề án 02-ĐA/HU ngày 10/7/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vân Đồn về “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế của Đảng bộ huyện Vân Đồn” với các nhiệm vụ, lộ trình cụ thể. Đặc biệt, trong quá trình triển khai, các ngành chức năng của huyện đã chủ động tham mưu các giải pháp, nhất là rà soát, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của cấp ủy, tổ chức đảng, nhiệm vụ, quyền hạn của đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp; sửa đổi và xây dựng mới các quy chế, quy định theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, thay đổi về chất lượng trong hoạt động của tổ chức, bộ máy và nghiên cứu, đề xuất hợp nhất các cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ tương đồng...

Các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã tập trung đánh giá thực tiễn, rà soát toàn hệ thống chính trị về phương thức hoạt động, tổ chức bộ máy, biên chế, nhận định rõ những bất cập cần khắc phục. Từ đó, chủ động kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, hoàn chỉnh chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác và xây dựng các quy chế của tổ chức bộ máy. Đến nay, huyện đã thực hiện sáp nhập Phòng Dân tộc vào Văn phòng HĐND, UBND huyện; thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện trên cơ sở tiếp nhận Trung tâm Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên về huyện quản lý và sáp nhập với Trung tâm dạy nghề của huyện. Đồng thời, thành lập Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp trên cơ sở tiếp nhận Trạm thú y, Trạm thực vật về huyện quản lý và sáp nhập với Trạm khuyến nông, khuyến ngư; kiện toàn Đội Kiểm tra trật tự đô thị, xây dựng và môi trường trực thuộc UBND huyện; sáp nhập các thôn ở hai xã (Ngọc Vừng, Thắng Lợi). Huyện cũng đã thực hiện sáp nhập Ban Tổ chức với Phòng Nội vụ; Uỷ ban Kiểm tra với Thanh tra...

Bên cạnh đó, huyện tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong các tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định phù hợp với tình hình mới, nhất là quy chế đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ gắn với thi tuyển lãnh đạo quản lý... Thực hiện nghiêm quy trình, quy định trong bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2015-2020 (2016-2021), cấp huyện 44 đồng chí, cấp xã 52 đồng chí. Triển khai công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020-2025 (2021-2026), cấp huyện 112 đồng chí và cấp xã 103 đồng chí.

Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn.. (áo trắng) tuyên truyền, hướng dẫn bà con phòng chống dịch bệnh trên lúa.
Đồng chí Ngô Văn Gió, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Đài Chuối (áo trắng) tuyên truyền, hướng dẫn bà con phòng chống dịch bệnh trên lúa.

Năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng không ngừng được nâng lên. Hằng năm, tổ chức đảng  trong sạch, vững mạnh của huyện đạt 50% trở lên, đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 79% trở lên, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020...

Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU của BTV Tỉnh uỷ về “Thống nhất nhiệm kỳ đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với bầu trưởng thôn, khu phố, nhiệm kỳ 2017-2020”, Vân Đồn đã bám sát thực tiễn địa bàn, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất cao trong lựa chọn nhân sự. Đến nay, toàn huyện có 70/79 bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu phố. Kết quả này đã khẳng định chủ trương đúng đắn của tỉnh, sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Mô hình góp phần quan trọng trong đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ngay từ cơ sở.

Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Đài Chuối (xã Vạn Yên) Ngô Văn Gió cho biết: Dù thôn có địa hình rộng, dân cư đông, trong khi phụ trách "2 vai" vất vả hơn nhiều, tuy nhiên từ thực tiễn công tác của mình, tôi thấy thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ và trưởng thôn, vai trò lãnh đạo của chi bộ đối với nhiệm vụ chính trị của thôn được sát sao, kịp thời hơn, vai trò của người đứng đầu được phát huy...

Nguyễn Huế

.
.
.
.
.
.
.
.