Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIII

Tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công

Thứ Tư, 11/07/2018, 08:32 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành siết chặt thực hiện. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng và khai thác tài sản nhà nước, tránh tình trạng thất thoát, lãng phí trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh nói riêng và của cả nước nói chung.

Việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh đã thực hiện đúng và đầy đủ theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. (Trong ảnh: Cán bộ Trung tâm Hành chính công tỉnh hướng dẫn công dân sử dụng máy lấy số tự động)
Việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh đã thực hiện đúng và đầy đủ theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. (Trong ảnh: Cán bộ Trung tâm Hành chính công tỉnh hướng dẫn công dân sử dụng máy lấy số tự động).

Theo đánh giá của UBND tỉnh, thời gian qua việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh đã thực hiện đúng và đầy đủ theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phù và Thông tư số 245/2009/TT- BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính. Trên cơ sở này, việc thực hiện mua sắm, tiếp nhận, điều chuyển, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh thực hiện theo đúng tiêu chuẩn định mức, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả. Tính đến hết năm 2017, toàn tỉnh có trên 10.600 tài sản các loại. Các đơn vị đã thực hiện báo cáo đầy đủ và kịp thời tình hình quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước. Bên cạnh đó, công tác quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, thực hiện mua sắm, thanh lý được thực hiện đúng theo tiêu chuẩn, định mức.

Cùng với đó, để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng và khai thác, nâng cao ý thức, trách nhiệm của từng cá nhân, từng cấp, từng ngành, tổ chức, đơn vị trong việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản nhà nước tỉnh cũng triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Điển hình như đối với việc quản lý, sử dụng xe ô tô công, tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị căn cứ định mức xe ô tô quy định tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 cùa Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập để quản lý, sử dụng xe ô tô công đảm bảo đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.

Từ năm 2015, Quảng Ninh cũng đã từng bước thay đổi phương thức cấp phát, phân bổ ngân sách nhà nước sang cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ theo sản phẩm “đầu ra”. Theo đó, tỉnh đã phê duyệt bổ sung 13 danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước (ngoài danh mục do Thủ tướng Chính phủ quy định) để giao cho các sở, ngành tổ chức đấu thầu, đặt hàng. Từ đó, đã giảm chi ngân sách trên 7,8 tỷ đồng, góp phần sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả tài sản, cơ sở vật chất, tạo tiền đề cho việc đổi mới phương thức giao dự toán từ hình thức giao theo biên chế sang hình thức giao dự toán theo kết quả thực hiện nhiệm vụ, sản phẩm “đầu ra”. Tỉnh cũng tiến hành giao tài sản Nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp để các đơn vị chủ động sử dụng tài sản dùng vào mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định tại Nghị định số 04/2016/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 23/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập…

g
Sở Tài chính tổ chức tập huấn triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công cho lãnh đạo, cán bộ các sở, ban, ngành, địa phương trên toàn tỉnh.

Đối với việc đầu tư, nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị khi thiết kế đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc phải lấy ý kiến Sở Tài chính (đối với các đơn vị cấp tỉnh), phòng tài chính kế hoạch (đối với các đơn vị cấp huyện) trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt. Qua đó, sở, phòng căn cứ biên chế, hợp đồng làm việc của các đơn vị để có ý kiến về sự phù hợp của diện tích trụ sở làm việc với tiêu chuẩn, định mức và các nhiệm vụ đặc thù của các cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, thời gian qua, Quảng Ninh đã triển khai thí điểm hàng loạt các công trình xây dựng theo hình thức đối tác công - tư (PPP). Điển hình như công trình Trụ sở Liên cơ quan số 3 và Trụ sở Liên cơ quan số 4. Với hình thức này, tỉnh đã tận dụng được nguồn vốn 860 tỷ đồng của đối tác doanh nghiệp, đầu tư công trình hiệu quả, để dành nguồn lực cho các dự án trọng điểm.

Tỉnh cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn pháp luật về quản lý, xử dụng tài sản công, qua đó nâng cao kiến thức, ý thức, trách nhiệm của từng cá nhân, từng cấp, từng ngành, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong việc quản lý, sử dụng và khai thác tài san nhà nước góp phần xây dựng và phát triển kinh tế xã hội chung trên địa bàn.

Nguyễn Thanh

.
.
.
.
.
.
.
.