TP Uông Bí: Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Thứ Tư, 11/04/2018, 07:39 [GMT+7]
.
.

Quán triệt thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, TP Uông Bí đã chủ động xây dựng chương trình hành động với các giải pháp cụ thể.

Trong đó, thành phố xác định phải tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Qua đó nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền và chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Thành phố Uông Bí công bố hợp nhất cơ quan Tổ chức - Nội vụ thành phố.
TP Uông Bí công bố hợp nhất cơ quan Tổ chức - Nội vụ thành phố. Ảnh: Huyền Trang (Trung tâm TT-VH Uông Bí).

Thực tế cho thấy, thời gian qua, TP Uông Bí luôn chú trọng và chủ động thực hiện các giải pháp đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Nhất là trong vài năm gần đây, thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU của Tỉnh ủy, thành phố đã có nhiều kết quả đáng mừng trong sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế. Đặc biệt, ngày 28/2/2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 1873-QĐ/TU phê duyệt Đề án "Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế" của Đảng bộ thành phố. Đây chính là “kim chỉ nam” cho địa phương thực hiện thuận lợi việc tinh giản biên chế, sắp xếp, tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy.

Thực hiện nhiệm vụ này, TP Uông Bí đã rà soát tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan, đơn vị sự nghiệp. Từ đó, sắp xếp, điều chỉnh, thay đổi tổ chức theo hướng tinh gọn hơn; chức năng nhiệm vụ các phòng, ban, đơn vị, các xã, phường cụ thể, chặt chẽ hơn, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ, do đó hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan ngày càng được nâng lên.

Thành phố đã duy trì hoạt động có hiệu quả của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp, 11 trạm y tế cấp xã; thành lập Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố; thành lập Hội đồng quản lý BQL Chợ Trung tâm Uông Bí để thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động; xây dựng đề án chuyển đổi mô hình hoạt động Trung tâm Tư vấn thiết kế kiến trúc từ đơn vị sự nghiệp công lập sang mô hình công ty cổ phần hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Đồng thời, thực hiện cơ chế tự chủ tài chính (100%) đối với 4 đơn vị: Ban Quản lý dự án công trình, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Trung tâm tư vấn thiết kế kiến trúc và Ban Quản lý chợ Trung tâm; thực hiện tự chủ một phần tiến tới tự chủ 100% kinh phí từ năm 2018 đối với Ban Quản lý Di tích và rừng Quốc gia Yên Tử.

Về tinh giảm biến chế, chỉ riêng trong năm 2017, TP Uông Bí đã giảm 76 biên chế so với tổng số được giao. Đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, đang sử dụng 148 định biên (giảm 57 định biên theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP = 27,8%, giảm 02 định biên theo Nghị quyết HĐND tỉnh = 1,33%). Đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu phố, đang sử dụng 774/774 (theo đúng Nghị quyết HĐND tỉnh). Thành phố cũng thực hiện chấm dứt toàn bộ hợp đồng lao động làm nghiệp vụ đối với các đối tượng đang hợp đồng thuộc cơ quan Đảng, đoàn thể và quản lý nhà nước. Tổng số tiền tiết kiệm được sau khi thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trong năm 2017 là 6 tỷ đồng. Tháng 3/2018, thành phố đã hợp nhất Ban Tổ chức Thành ủy và Phòng Nội vụ thành phố, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Thanh tra thành phố. Đồng thời, thực hiện chuyển nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên từ Trung tâm Bồi dưỡng chính trị về Ban Tuyên giáo Thành ủy, chuyển nhiệm vụ phục vụ, quản lý tài chính, tài sản về Văn phòng Thành ủy.

Để thực hiện thành công Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW  của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), TP Uông Bí đã xây dựng Chương trình hành động số 29-CTr/TU, xác định thời gian tới sẽ tiến hành đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, đảm bảo tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh; giữ vai trò chủ đạo, then chốt trong thị trường dịch vụ sự nghiệp công, cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu có chất lượng ngày càng cao. Đặc biệt là bố trí sắp xếp, giảm đầu mối, khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải và trùng lắp; giảm tỷ trọng, nâng cao hiệu quả chi ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công. Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ, cán bộ, công chức, viên chức.

Cụ thể là chuyển đổi mô hình quản lý Chợ Trung tâm Uông Bí sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp, giao tự chủ hoàn toàn về tài chính; chuyển đổi mô hình hoạt động của Trung tâm Tư vấn thiết kế kiến trúc thánh phố sang mô hình doanh nghiệp; nâng mức tự chủ chi thường xuyên theo lộ trình đối với các đơn vị sự nghiệp công lập đã thực hiện tự chủ; thực hiện cơ chế đấu thầu, đặt hàng các dịch vụ công đối với các đơn vị sự nghiệp đã được giao tự chủ. Cùng với đó là tiếp tục sắp xếp các đơn vị sự nghiệp y tế như: Giải thể Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; xem xét, sắp xếp quy mô, nhân lực phù hợp đối với trạm y tế ở những nơi có hoặc gần trung tâm y tế, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí. Ngoài ra, thành phố cũng tiếp tục rà soát sắp xếp các đơn vị sự nghiệp giáo dục- đào tạo theo hướng nâng cao chất lượng, duy trì bền vững kết quả phổ cập giáo dục.

Bảo Bình

.
.
.
.
.
.
.
.