Tác phẩm dự thi Giải "Búa liềm vàng":

Nét mới trong công tác xây dựng Đảng của Quảng Ninh

Thứ Tư, 11/04/2018, 07:39 [GMT+7]
.
.

Năm 2018, tỉnh Quảng Ninh đứng trước nhiều cơ hội phát triển mới. Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 08/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 đã đề ra 18 giải pháp, trong đó giải pháp quan trọng hàng đầu là nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, thông tin, tuyên truyền, chú trọng công tác tổ chức, cán bộ…

Đặc biệt, Quảng Ninh đã tích cực triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh: Làm cho mọi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về những nguy cơ đe dọa trực tiếp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ; nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, bồi dưỡng nâng cao lý tưởng cách mạng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thực sự tiên phong, gương mẫu. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đổi mới công tác nghiên cứu, giáo dục chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, gắn việc nghiên cứu, học tập với việc tự rèn luyện, tự tu dưỡng trong cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ. Đồng thời, tăng cường quản lý, chỉ đạo, định hướng thông tin báo chí, phát huy có hiệu quả các loại hình phương tiện tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đầu cầu Quảng Ninh dự Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc công tác xây dựng Đảng quý I/2018
Các đại biểu của Quảng Ninh dự Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc công tác xây dựng Đảng quý I/2018. Ảnh: Trúc Linh

Thực hiện nghị quyết trên của Tỉnh ủy, các địa phương trong tỉnh đã có những cách làm cụ thể, linh hoạt, phù hợp tình hình thực tiễn của địa phương. Đặc biệt, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các cấp ủy đã chỉ đạo phân công, phân nhiệm vụ cụ thể của từng cán bộ, đảng viên, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, nắm bắt diễn biến tư tưởng trong dẫn, tuyên truyền vận động chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật. Đồng thời, yêu cầu đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong công việc hàng ngày, phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác Hồ.

Điển hình như Ban Tuyên giáo Thị ủy Quảng Yên đã phối hợp với Thị Đoàn Quảng Yên tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, xây dựng các chuyên đề giáo dục cụ thể như: Xây dựng văn hóa giao thông, văn hóa ứng xử, giao tiếp .v.v. Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ba Chẽ tuyên truyền, giáo dục làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, người dân thông suốt chủ trương, giải pháp, chương trình, hiểu sự cần thiết của xây dựng nông thôn mới, đồng thời phân công cán bộ, đảng viên thực hiện những việc cụ thể, chủ động nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của dân, có kế hoạch, biện pháp giải quyết. Đảng viên đăng ký một hai phần việc về phát triển sản xuất, xây dựng hạ tầng, thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu về giảm nghèo, về bảo vệ môi trường .v.v. Nhờ đó, phong trào xây dựng nông thôn mới có những chuyển biến tích cực, phát huy được tinh thần làm chủ, chủ động của người dân.

Đảng bộ Than Quảng Ninh đã phối hợp với Đảng bộ Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, tiền lương của người lao động. Đồng thời, tập trung thực hiện tái cấu trúc, tháo gỡ khó khăn, sắp xếp lại tổ chức sản xuất, tinh gọn bộ máy quản lý… Trong điều kiện sản xuất, tiêu thụ khó khăn nhưng với vai trò lãnh đạo toàn diện của các tổ chức Đảng, ngành than vẫn hoàn thành nhiệm vụ chính trị và kế hoạch sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm, đời sống cho công nhân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh Quảng Ninh.

Đi đôi với những việc trên, tỉnh tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên từ cơ sở, mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, chủ động cung cấp thông tin. Qua đó, kịp thời định hướng những vấn đề phức tạp, ảnh hưởng sâu rộng đến tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo chuyển biến tích cực, củng cố niềm tin của nhân dân với cán bộ, đảng viên, phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Nguyễn Huy Trợ (Yết Kiêu, Hạ Long)
 

.
.
.
.
.
.
.
.