Hải Hà nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng

Thứ Bảy, 14/04/2018, 08:21 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, Đảng bộ huyện Hải Hà đã không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm.

Huyện ủy Hải Hà tổ chức công bố quyết định của BTV Tỉnh ủy và BTV Huyện ủy về việc hợp nhất một số cơ quan thuộc Huyện ủy với UBND huyện.
Huyện ủy Hải Hà tổ chức công bố quyết định về việc hợp nhất một số cơ quan thuộc Huyện ủy với UBND huyện.

Chia sẻ với chúng tôi, đồng chí Vi Ngọc Bích, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, cho biết: Với trên 2.700 đảng viên sinh hoạt tại 46 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện, đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn đã và đang đóng vai trò hạt nhân, nòng cốt trong thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của địa phương. Để nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, Huyện ủy đã triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp, đặc biệt là nâng cao chất lượng ra nghị quyết cũng như xây dựng kế hoạch hành động của từng cấp ủy, từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Với quyết tâm tạo chuyển biến căn bản về công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy Hải Hà đã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên. Từ tinh thần chung đó, các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy đã kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện tốt việc rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, quy chế quản lý tổ chức và cán bộ cùng một số quy định của cấp ủy. Với cách làm đó, đến nay, các quy chế, như: Quy chế quản lý, sử dụng tài chính trong Đảng, quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, quy định về trách nhiệm cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc tiếp thu ý kiến của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền… đã được kiện toàn, ngày càng sát thực tế. Huyện cũng đã rà soát, bổ sung hoàn thiện quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp giai đoạn 2020-2025, đồng thời xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Cán bộ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã Quảng Đức tổ chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục cho công dân. Ảnh: Quang Minh
Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tổ chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho công dân. Ảnh: Quang Minh

Công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt ở chi bộ được coi là một trong những giải pháp trọng tâm để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nên được Huyện ủy Hải Hà đặc biệt chú trọng. Điểm nổi bật là Huyện ủy đã thành lập các tổ tăng cường công tác dự và kiểm tra việc chấp hành chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, chuyển đảng viên đang sinh hoạt tại 12 chi bộ cơ quan xã về sinh hoạt với các chi bộ thôn, khu phố để nâng cao chất lượng thảo luận, xây dựng nghị quyết cũng như ý thức phê bình, tự phê bình trong các cuộc sinh hoạt của chi bộ. Việc phát hiện, giới thiệu, bồi dưỡng quần chúng để kết nạp vào Đảng được Huyện ủy chỉ đạo triển khai đồng bộ, trong đó chú trọng những nhân tố trẻ, người dân tộc thiểu số có năng lực, tâm huyết đối với sự nghiệp cách mạng. Chỉ tính riêng năm 2017 vừa qua, toàn huyện đã kết nạp được 123 đảng viên mới, tăng 8,85% so với kế hoạch đề ra.

Cùng với đó, huyện Hải Hà cũng triển khai đồng bộ các giải pháp tinh giản bộ máy, biên chế theo tinh thần Nghị quyết 19-NQ/TU ngày 3/3/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đến nay, huyện đã thực hiện nhất thể hóa, kiêm nhiệm các chức danh Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch MTTQ; Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra đồng thời là Chánh Thanh tra; Trưởng Ban Tổ chức đồng thời là Trưởng Phòng Nội vụ… Ngày 15/3/2018, huyện cũng đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc hợp nhất Ban Tổ chức Huyện ủy và Phòng Nội vụ; Ủy ban Kiểm tra với Thanh tra huyện. Đối với cấp thôn, huyện đã triển khai cho 116/118 thôn có bí thư đồng thời là trưởng thôn, khu phố (2 thôn còn lại dự kiến sẽ tiến hành nhất thể hóa vào tháng 9/2018).

Thành công của việc không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng của Đảng bộ huyện Hải Hà thời gian qua đã tạo thế và lực mới để lãnh đạo địa phương vươn lên phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội ngày càng bền vững.

Quang Minh

.
.
.
.
.
.
.
.