Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đông Triều: Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Thứ Ba, 27/02/2018, 07:21 [GMT+7]
.
.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, cán bộ, đảng viên TX Đông Triều đã không ngừng phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong mọi hoạt động. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Cán bộ Trung tâm Hành chính công TX Đông Triều hướng dẫn công dân giải quyết thủ tục hành chính.
Cán bộ Trung tâm Hành chính công TX Đông Triều hướng dẫn công dân giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng chí Hoàng Văn Đề, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy Đông Triều, cho biết: Năm qua, các cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ thị xã đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trên cơ sở cụ thể hoá, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. BTV Thị ủy ban hành Kế hoạch số 117-KH/TU “Triển khai thực hiện Quy định về việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với cán bộ, đảng viên”. Theo đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên, CCVC đã nêu cao tính tiền phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, khắc phục khó khăn, nói đi đôi với làm. Qua đó, tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ, có sức lan tỏa tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong sinh hoạt, giao tiếp, ứng xử của cán bộ, đảng viên, CCVC; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường, ý thức phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Tại tâm Trung tâm Hành chính công thị xã và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các xã, phường, hằng tháng UBND từ thị xã đến cơ sở tiến hành kiểm tra, rà soát, kiểm điểm đến từng cá nhân, người đứng đầu, nếu để phát sinh những hồ sơ quá thời hạn giải quyết, yêu cầu mỗi cá nhân có cam kết khắc phục nghiêm túc. Đặc biệt, nhằm phát huy hơn nữa vai trò sáng tạo của đội ngũ CCVC trong cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, song song với việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), Trung tâm Hành chính công thị xã còn thực hiện giải quyết lưu động với tổng số gần 1.000 hồ sơ trên nhiều lĩnh vực. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng phục vụ, nâng cao sự tin tưởng, hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với công tác giải quyết TTHC trên địa bàn thị xã.

Cán bộ thôn Bình Sơn Tây, xã Bình Dương vận động nhân dân tích cực trồng hoa, cây xanh làm đẹp cảnh quan và giữ gìn vệ sinh môi trường thôn xóm.
Cán bộ thôn Bình Sơn Tây (xã Bình Dương) vận động nhân dân trồng hoa, cây xanh làm đẹp cảnh quan và giữ gìn vệ sinh môi trường.

Thôn Bình Sơn Tây (xã Bình Dương), một trong những thôn được lựa chọn và đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thôn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không chỉ đi đầu làm gương, mà còn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hiến đất, đóng góp kinh phí, ngày công xây dựng, chỉnh trang thôn. Anh Đoàn Văn Đức, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn, chia sẻ: Trong tổng số 140 triệu đồng cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn đóng góp thì có 30 triệu đồng do 14 "đảng viên 76" huy động xã hội hóa góp phần xây dựng sân khấu, sân chơi thể thao tại Nhà văn hóa thôn. Sự vào cuộc tích cực của đội ngũ cán bộ, đảng viên đã tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng trong nhân dân. Nhờ đó, không chỉ góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn mới ở thôn mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân được tham gia các hoạt động vui chơi văn hóa, văn nghệ, thể thao lành mạnh, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh.

Cùng với đó, các cấp ủy, chính quyền thị xã duy trì việc đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong sinh hoạt thường kỳ hằng tháng của chi bộ, cơ quan, đoàn thể, coi đây là một trong những căn cứ đánh giá, phân loại hằng năm đối với tập thể và cán bộ, đảng viên, CCVC. BTV Thị ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng quy tắc ứng xử, quy định văn hóa công sở trong CBCCVC từ thị xã đến cơ sở, bám sát phương châm "5 rõ" (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả trong thực hiện nhiệm vụ). Đồng thời, chỉ đạo tổ chức kiểm tra thường xuyên, đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của CBCCVC để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại.

Những kết quả tích cực đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW năm vừa qua là tiền đề thuận lợi để TX Đông Triều tiếp tục thực hiện chuyên đề năm 2018 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” hiệu quả.

Nguyễn Dung

.
.
.
.
.
.
.
.