Cơ quan Khối TX Quảng Yên: Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, tham mưu

Thứ Sáu, 13/10/2017, 05:56 [GMT+7]
.
.

Sau hơn 1 năm thành lập, hoạt động của Cơ quan tham mưu, giúp việc chung Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội (gọi tắt là Cơ quan Khối) TX Quảng Yên đã đi vào nền nếp, nâng cao hiệu quả hoạt động, hạn chế sự trùng chéo trong hoạt động của các tổ chức trước đây. Qua đó, đã tăng cường công tác phối hợp, nâng cao hiệu quả tham mưu về công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Cán bộ Cơ quan Khối trao đổi công việc
Cán bộ, công chức Cơ quan Khối TX Quảng Yên trao đổi công việc.

Đồng chí Lê Đức Trà, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TX Quảng Yên, Phó Cơ quan Khối, cho biết: Ngay sau khi thành lập, đi vào hoạt động (ngày 3/8/2016) Cơ quan Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã sớm kiện toàn, xây dựng, triển khai chương trình công tác, kế hoạch hoạt động của các tiểu ban trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương và nhiệm vụ chuyên biệt của các tổ chức ngành dọc cấp trên. Cơ quan Khối nhận diện cụ thể những công việc tương đồng để chuyển hóa thành việc chung, đạt hiệu quả cao; thường xuyên tổ chức họp giao ban để kịp thời tháo gỡ khó khăn, định hướng hoạt động và đảm bảo sự đoàn kết thống nhất, phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong cơ quan. 

Từ khi đi vào hoạt động đến nay, đội ngũ CB,CC của Cơ quan Khối luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thống nhất cao khi triển khai công việc chung theo sự phân công công tác của Ban Thường vụ, thường trực các đoàn thể. Việc vận hành của Cơ quan tham mưu, giúp việc chung, các hoạt động đã có sự chủ động, tập trung và phối hợp tốt hơn, tránh được sự chồng chéo, trùng lặp khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của MTTQ và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, kiểm tra, triển khai các phong trào thi đua ở địa phương...

Nổi bật, Cơ quan Khối đã chủ động tham mưu cho MTTQ và các đoàn thể xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; duy trì mô hình “Khu dân cư văn hóa an toàn giao thông”… Cơ quan Khối phối hợp, giúp Ban Chỉ đạo "Ngày vì người nghèo" và Quỹ "Vì người nghèo" thị xã thực hiện công tác thẩm định hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo hằng năm.

Đồng thời, tham mưu cho MTTQ và các đoàn thể thị xã xây dựng kế hoạch thực hiện: Nghị quyết số 11-NQ/TU của BCH Đảng bộ thị xã “Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017”; chương trình công tác năm 2017 của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; triển khai thực hiện tốt Quyết định số 217-QĐ/TW "Về việc ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội" và Quyết định số 218-QĐ/TW "Ban hành quy định về việc MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền"; làm tốt công tác phản biện xã hội về Dự thảo Chương trình hành động của Thị ủy về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

Cán bộ Văn phòng Cơ quan Khối họp triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017
 Văn phòng Cơ quan Khối TX Quảng Yên họp triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017.

Cơ quan Khối chủ động, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện công tác vệ sinh môi trường; ngư dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản tại các địa phương Tân An, Hiệp Hòa, Liên vị, Tiền Phong, Hoàng Tân, Liên Hòa, Hà An...

Cơ quan Khối phối hợp với UBND thị xã ban hành Quy chế phối hợp giữa UBND thị xã với Cơ quan Khối trong công tác GPMB đảm bảo tiến độ thi công các dự án động lực trên địa bàn; vận động nhân dân thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... Nổi bật, từ đầu năm 2017 đến nay, Cơ quan Khối đã phối hợp với UBND thị xã tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan đến GPMB của dự án Trung tâm Y tế thị xã, dự án Khu công nghiệp cảng biển Tiền Phong; thành lập đoàn giám sát việc thực hiện công tác GPMB một số dự án trọng điểm có khó khăn, vướng mắc tại các xã, phường: Sông Khoai, Đông Mai, Tiền An, Hà An, Yên Giang, Liên Hòa, Phong Hải...

Nguyễn Chiến

Tin liên quan

 

.
.
.
.
.
.
.
.