Tiên Yên

Tích cực chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

Thứ Ba, 12/09/2017, 06:07 [GMT+7]
.
.

Trong những năm qua, các cấp ủy huyện Tiên Yên luôn đoàn kết thống nhất, lập trường chính trị vững vàng, kiên định với quan điểm, chủ trương, đường lối và mục tiêu của Đảng. Huyện luôn tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng.

Năm 2017, các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể trong huyện đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 được thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian theo yêu cầu, gắn với xây dựng chương trình hành động cụ thể. Các cấp ủy đảng, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác giai đoạn 2016-2020, kế hoạch học tập và làm theo Bác năm 2017, đăng ký học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể. Đặc biệt, việc viết thu hoạch cá nhân thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), cam kết rèn luyện đạo đức, lối sống, không “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” được thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Toàn Đảng bộ có 2.604 bài thu hoạch Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động; trên 2.206 đảng viên cam kết rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức, Chỉ thị số 05-CT/TW; trên 1.800 đảng viên đăng ký thực hiện nêu gương “người tốt, việc tốt”...

Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại thị trấn Tiên Yên (huyện Tiên Yên) giải quyết TTHC cho công dân (ảnh Thanh Tùng)
Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại thị trấn Tiên Yên (huyện Tiên Yên) giải quyết TTHC cho công dân (ảnh Thanh Tùng)

Qua các bài thu hoạch, bản kiểm điểm có thể thấy về cơ bản, các đồng chí cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ luôn đoàn kết thống nhất, lập trường chính trị vững vàng; kiên định với quan điểm, chủ trương, đường lối và mục tiêu của Đảng. Luôn đoàn kết thống nhất, lập trường chính trị vững vàng… Đồng thời, có nhận thức đúng đắn về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đa phần cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; luôn có ý chí phấn đấu, gương mẫu trong công tác; không né tránh trách nhiệm, có trách nhiệm, hết lòng phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân, vì nước, vì dân, làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao.

Song song với đó, Đảng bộ huyện thực hiện nhiều giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực hoạt động của các cấp uỷ, chính quyền, qua đó góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Trong đó, thực hiện tốt việc quy hoạch, bố trí, sử dụng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức. Đồng thời, kiện toàn tổ chức, bộ máy và cán bộ của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng tinh gọn, đáp ứng yêu cầu về trình độ lý luận, năng lực thực tiễn và kỹ năng công tác theo hướng gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân. Cùng với đó, huyện đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực hoạt động của chính quyền; tăng cường rà soát, xoá bỏ những thủ tục hành chính, những quy định rườm rà gây phiền hà cho nhân dân. Đặc biệt là tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc và kiến nghị của nhân dân; xử lý nghiêm minh những vụ việc tiêu cực, tham nhũng; giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu kiện đông người phức tạp, kéo dài. Từ đó làm cho nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Việc tổ chức triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng được Đảng bộ huyện Tiên Yên xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách trong giai đoạn hiện nay. Chính vì vậy, địa phương đã triển khai thực hiện Nghị quyết một cách đồng bộ, hiệu quả, coi đây là cơ sở để từng cán bộ, đảng viên tự rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, ngăn chặn "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; làm cho dân tin, dân yêu, dân ủng hộ.

Hà Chi

.
.
.
.
.
.
.
.