Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý

Thứ Ba, 15/08/2017, 12:18 [GMT+7]
.
.

Căn cứ Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 23/5/2017 của Bộ Chính trị về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; căn cứ Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020, ngày 14/8, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành Quy định số 08-QĐ/TU về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý.

Quy định số 08-QĐ/TU gồm 4 chương, 16 điều. Nội dung của quy định gồm phạm vi, đối tượng giám sát, mục đích, nguyên tắc giám sát; chủ thể kiểm tra, giám sát, đối tượng kiểm tra giám sát, trách nhiệm của chủ thể kiểm tra, giám sát, đối tượng kiểm tra giám sát; nội dung kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản; các vi phạm về kê khai tài sản và việc xử lý vi phạm…

Theo quy định, chủ thể kiểm tra là Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; chủ thể giám sát là Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, chi bộ nơi cán bộ công tác. Đối tượng kiểm tra, giám sát là cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý…

Nội dung kiểm tra, giám sát việc kê khai gồm: Việc thực hiện các quy định về kê khai tài sản, biến động tài sản hàng năm thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của cán bộ thuộc đối tượng kiểm tra, giám sát, của vợ hoặc chồng và con chưa thành niên; con đã thành niên chưa có việc làm hoặc công việc thu nhập thấp, chưa ổn định nhưng có tài sản lớn hoặc bất thường. Nội dung kiểm tra, giám sát cũng bao gồm cả việc giải trình về biến động tài sản và nguồn gốc của tài sản tăng thêm…

Về trách nhiệm tổ chức thực hiện, quy định chỉ rõ. Một là: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan giúp BTV Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy định này; định kỳ tham mưu sở, tổng kết việc thực hiện quy định, báo cáo và đề nghị BTV Tỉnh ủy xem xét, bổ sung, sửa đổi quy định khi cần thiết. Hai là: Các huyện ủy, thành ủy, thị ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh, trên cơ sở quy định này ban hành quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản đối với cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp mình quản lý… Quy định này được phổ biến chi bộ để thực hiện.

Việc ban hành Quy định số 08-QĐ/TU đã thể hiện quyết tâm cao độ của Tỉnh ủy Quảng Ninh đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay, từ đó thiết thực ngăn chặn, đẩy lùi hành vi tham nhũng, tiêu cực của đội ngũ cán bộ, lãnh đạo chủ trì các cấp.


Quang Minh

.
.
.
.
.
.
.
.