Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong xây dựng NTM

Thứ Sáu, 25/08/2017, 06:22 [GMT+7]
.
.

Những năm gần đây, huyện Tiên Yên đã có những bước đột phá quan trọng trong xây dựng NTM. Thành quả này có sự đóng góp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn. Đặc biệt, các tổ chức đảng, nhất là ở cơ sở, các chi bộ thôn, khu đã phát huy tốt vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể quần chúng, tập hợp, huy động sức dân xây dựng NTM.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Trương Công Ngàn, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên, cho biết: “Xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nhất là đảng bộ xã là tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các nghị quyết của Đảng. Chính vì thế, Đảng bộ huyện và các cấp uỷ đặc biệt quan tâm, tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị”. Để làm được điều này, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Đồng thời, luôn coi trọng việc chỉ đạo, hướng dẫn các cấp uỷ trên địa bàn tập trung triển khai thực hiện các giải pháp xây dựng củng cố các cơ sở đảng yếu kém và có biện pháp kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế ngay khi mới phát sinh...

Cán bộ, nhân dân thôn Lâm Thành, xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên, tích cực trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường, góp phần xây dựng NTM kiểu mẫu.
Cán bộ, nhân dân thôn Lâm Thành, xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên, tích cực trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường, góp phần xây dựng NTM kiểu mẫu.

Quá trình triển khai xây dựng NTM, các cấp uỷ đảng đã vào cuộc mạnh mẽ, lãnh đạo, chỉ đạo địa phương phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, xây dựng cơ sở hạ tầng, văn hoá... Tìm hiểu ở Đảng bộ xã Điền Xá, chúng tôi được biết đây là một xã còn nhiều khó khăn, trên 90% dân số là người dân tộc thiểu số, trình độ nhận thức có hạn chế, phát triển sản xuất còn mang tính tự phát, manh mún... Xác định rõ những hạn chế của địa phương, Đảng bộ xã đã xây dựng nghị quyết và chương trình hành động cụ thể về xây dựng NTM; phân công các đồng chí đảng uỷ viên trực tiếp phụ trách địa bàn chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc địa phương, người dân thực hiện. Qua đó, các nhiệm vụ chính trị của địa phương từng bước được thực hiện hiệu quả, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, cải thiện rõ nét.

Ở Tiên Yên, đảng uỷ các xã, chi bộ thôn luôn sâu sát, phát huy vai trò lãnh đạo trong thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM. Đảng bộ các xã đã chỉ đạo các chi bộ cơ sở quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; tổ chức tuyên truyền sâu rộng để toàn bộ đảng viên, cán bộ và nhân dân nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi mà chương trình NTM mang lại. Từ đó, người dân đã tích cực phát huy vai trò chủ thể của mình trong mọi hoạt động, từ việc chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến tích cực phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho gia đình và đóng góp tiền đối ứng với Nhà nước xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Bên cạnh đó, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên đã được thể hiện rất rõ trong ứng dụng các mô hình sản xuất mới, trong việc tổ chức, huy động sức dân đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, chuyển đổi cơ cấu sản xuất...

Đến thời điểm này, 11 xã của Tiên Yên đã đạt bình quân 10,9/19 tiêu chí, 35,5/49 chỉ tiêu, tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016-2020. Kinh tế ở địa phương tăng trưởng khá; nếp sống văn hoá, văn minh có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên... Kết quả nói trên chính là nền tảng để Tiên Yên đạt những thành quả cao hơn trong xây dựng NTM.

Tuấn Hương

.
.
.
.
.
.
.
.