Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích

Thứ Ba, 20/06/2017, 13:38 [GMT+7]
.
.

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 4316/UBND-KSTT2, ngày 15/6/2017, về việc thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ (TTCP).

Điểm cung ứng dịch vụ chuyển phát TTHC cho người dân đặt tại Trung tâm HCC tỉnh. Ảnh: Hoàng Quỳnh
Điểm cung ứng dịch vụ chuyển phát TTHC cho người dân đặt tại Trung tâm HCC tỉnh. Ảnh: Hoàng Quỳnh

Theo đó để tiếp tục thực hiện hiệu quả Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của TTCP về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg), UBND tỉnh có chỉ đạo như sau:

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của TTCP về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích để cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân và tổ chức được biết và thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

Các sở, ban, ngành rà soát TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý, lập 2 danh mục TTHC của 3 cấp (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã): (1)Danh mục TTHC không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg; (2)Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đảm bảo thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/6/2017, đồng thời gửi file word vào địa chỉ hộp thư điện tử: thutuchanhchinh@quangninh.gov.vn. Thường xuyên cập nhật, bổ sung danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích theo các quyết định công bố mới để trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh kịp thời.

Chủ động rà soát các quy định, thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp với phương thức tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Đối với các dự thảo Quyết định công bố TTHC trình UBND tỉnh, kể từ ngày 30/6/2017 trở đi, các sở, ban, ngành bổ sung thêm thông tin về việc thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trong nội dung từng TTHC đủ điều kiện theo quy định.

Chỉ đạo từng đơn vị, địa phương trực thuộc niêm yết tại nơi tiếp nhận hồ sơ, đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị danh mục TTHC không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích, TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích, công khai địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị để tổ chức, cá nhân có thể liên lạc trước, trong khi và sau khi gửi, nhận hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Giám đốc Bưu điện tỉnh căn cứ quy định của pháp luật, kịp thời xử lý hành vi vi phạm của công chức, viên chức, người lao động: làm mất, thất lạc, hư hỏng hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; chậm trễ trong việc trả kết quả giải quyết TTHC; cản trở tổ chức, cá nhân lựa chọn việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; không công khai TTHC, công khai không đúng, không đầy đủ TTHC theo quy định.

Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc Bưu điện tỉnh nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết các TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Vạn Thảo

.
.
.
.
.
.
.
.