Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19-5 (1890-2017)

Hiệu quả từ gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương

Thứ Sáu, 19/05/2017, 08:58 [GMT+7]
.
.

Trong không khí tưng bừng của cả nước kỷ niệm 127 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 19-5 (1890-2017), tỉnh Quảng Ninh đã đánh giá kết quả 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Theo đó, nhận thức về Chỉ thị số 05, về nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên, việc thực hiện Chỉ thị dần đi vào cuộc sống, trở nên thiết thực hơn. Qua đó, góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; giải quyết có hiệu quả nhiều vụ việc nổi cộm, phức tạp ở các địa phương, đơn vị.

Tiết mục “Đảng là mùa xuân người thợ” của Chi đoàn các cơ quan xây dựng Đảng Tỉnh ủy tại Liên hoan văn nghệ “Sáng mãi tên Người - Hồ Chí Minh” do Công đoàn Viên chức, Hội CCB, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh phối hợp tổ chức, ngày 14-5. Ảnh: Nguyễn Hoa
Tiết mục “Đảng là mùa xuân người thợ” của Chi đoàn các cơ quan xây dựng Đảng Tỉnh ủy tại Liên hoan văn nghệ “Sáng mãi tên Người - Hồ Chí Minh” do Công đoàn Viên chức, Hội CCB, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh phối hợp tổ chức, ngày 14-5. Ảnh: Nguyễn Hoa

Kế thừa những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị; nhận thức tầm quan trọng, ý nghĩa của việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Quảng Ninh đã xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Đảng bộ, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Kế hoạch số 84-KH/TU ngày 4-11-2016 về “Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh””; Kế hoạch 101-KH/TU ngày 27-3-2017 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 và các văn bản hướng dẫn chỉ đạo triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm thường xuyên của cấp uỷ Đảng. Cụ thể là vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nghị quyết đại hội cấp mình. Đặc biệt vận dụng để triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 15-7-2013 của Tỉnh uỷ về “Một số nhiệm vụ, giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ đảng viên” và các nghị quyết về xây dựng Đảng; các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ninh đã tập trung chỉ đạo gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh một cách cụ thể, thiết thực, sát với tình hình thực tiễn, đạt được những kết quả đáng ghi nhận:

Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật “Sáng mãi tên Người”, kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, do Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tổ chức.
Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật “Sáng mãi tên Người”, kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, do Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tổ chức.

Năm 2016 với chủ đề “Nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công, xây dựng thành phố du lịch Hạ Long”; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành từ cấp tỉnh đến cơ sở có những chuyển động mạnh, theo hướng quyết liệt và hiệu quả; nhất là trong các lĩnh vực thu chi ngân sách, quản lý đất đai, gặp mặt và tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp bằng những giải pháp cụ thể, tăng cường phân cấp, uỷ quyền gắn với tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát. Triển khai có hiệu quả Nghị quyết 19-NQ/TU và Đề án 25, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chính quyền tiếp tục được nâng lên rõ rệt; các chỉ tiêu phát triển kinh tế đều đạt và vượt theo Nghị quyết năm 2016 đề ra. Tập trung nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công; môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện; hoạt động hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp được triển khai cụ thể, quyết liệt, nhất là các doanh nghiệp ngành Than; nhiều công trình, dự án đã được triển khai và tích cực hoàn thiện góp phần làm thay đổi diện mạo của tỉnh. Công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giáo dục đào tạo, y tế, thể thao, bảo vệ môi trường được đặc biệt quan tâm, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao.

Năm 2017, Tỉnh uỷ đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 3-12-2016 “về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017” để chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm, cụ thể hoá việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị “Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; chủ đề năm 2017 là “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh” với 18 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần phải thực hiện. Đây chính là việc làm thiết thực để triển khai thực hiện chỉ đạo của Trung ương đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên, liên tục. Việc ký cam kết thực hiện chủ đề công tác năm 2017 của các tổ chức, cá nhân được các địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu nghiêm túc thực hiện; gắn với xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể. Quyết tâm tạo sự chuyển biến trong tác phong, lề lối, trách nhiệm... của cán bộ, đảng viên, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Quy định số 01-QĐ/TU “về việc thực hiện văn hoá công sở của cán bộ, công chức, người lao động cơ quan khối Đảng, đoàn thể tỉnh”; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 611/KH-UBND, ngày 25-1-2017 triển khai thực hiện chủ đề năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Hiện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đang tiếp tục triển khai xây dựng Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “về việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” đối với cán bộ, đảng viên”; Đề án “Về phát triển văn hoá, xây dựng con người Quảng Ninh văn minh, lành mạnh, thân thiện đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế”; Đề án “Một số giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh trong tình hình mới”. Từ đó có các chỉ đạo cụ thể xây dựng các nghị quyết, chỉ thị về phát triển văn hoá, xây dựng con người, nếp sống văn minh, lành mạnh.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tích cực triển khai thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính; xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân với đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động có kỷ luật, kỷ cương, có văn hoá, văn minh. Xây dựng môi trường thân thiện, chuẩn mực về nếp sống văn hoá văn minh ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng con người Quảng Ninh văn minh, lành mạnh, thân thiện đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Điển hình Đông Triều thành lập đoàn kiểm tra tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất về kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực thi công vụ tại các xã, phường trên địa bàn và các cơ quan, đơn vị để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế tồn tại; nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức của thị xã sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc, nếu phát hiện sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Sau kiểm tra đã tổ chức hội nghị chấn chỉnh và ban hành văn bản chỉ đạo tiếp tục “tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính” trên địa bàn thị xã trong thời gian tiếp theo; Cẩm Phả: Phát động cuộc vận động “Nụ cười cán bộ công chức thành phố Cẩm Phả”; Móng Cái ban hành Bộ quy tắc ứng xử: “Người Móng Cái thân thiện”; Hạ Long: Tập trung chỉnh trang đô thị, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động xây dựng, trật tự đô thị và quản lý đất đai trên địa bàn thành phố; Bình Liêu, Tiên Yên: Tuyên truyền đến các thôn, bản vùng sâu, vùng cao, biên giới đối với việc giữ gìn vệ sinh ở gia đình, nơi công cộng; xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh trong việc cưới, việc tang đảm bảo tiết kiệm, phù hợp truyền thống văn hoá của dân tộc; Ba Chẽ: Chú trọng công tác tuyên truyền trong nhân dân để thay đổi nhận thức, xoá bỏ tập tục lạc hậu, tránh trông chờ, ỷ lại; tham gia tích cực các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nhất là xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, hướng tới làm giàu...

Bằng việc tích cực học và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, Quảng Ninh đã góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, có sức lan toả tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong sinh hoạt, giao tiếp, ứng xử và hiệu quả công tác, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức; trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu được nâng lên một cách rõ rệt tạo dư luận tốt trong xã hội và cán bộ, đảng viên, nhân dân tin tưởng, đồng thuận.

Cao Tường Huy (Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ)

TIẾNG NÓI TỪ CƠ SỞ

Với tinh thần nghiêm túc, các cấp uỷ đảng, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tích cực đưa Chỉ thị 05-CT/TW vào cuộc sống bằng nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả.

* Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Đầm Hà, Đặng Văn Tuấn: “Phát hiện, nhân rộng kịp thời các điển hình tiên tiến”

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện được thể hiện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội. Nhiều phong trào thi đua đã được phát động và triển khai trong tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương. Ở khối các cơ quan đang thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh giản bộ máy tổ chức, biên chế, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ở địa bàn dân cư, bà con đang thi đua SXKD vươn lên làm giàu, thoát nghèo đa chiều, bền vững. Những hành động tiêu biểu, điển hình về học và làm theo Bác đều được các cơ quan chức năng, địa phương phát hiện, nhân rộng, vì thế đã tạo hiệu ứng thi đua mạnh mẽ trong hệ thống chính trị và toàn xã hội. Hiện địa phương tiếp tục chủ trương đẩy mạnh hơn nữa những việc làm, hành động cụ thể trong cuộc sống cũng như trong công tác; đặc biệt là phát hiện, nhân rộng kịp thời các điển hình tiên tiến.

* Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hạ Long, Phan Thị Hải Hường: “Chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng cao, góp phần phục vụ nhân dân tốt hơn”

Với vai trò là cơ quan tham mưu, Ban Tuyên giáo Thành uỷ đã tích cực tham mưu cho Thành uỷ Hạ Long xây dựng kế hoạch cũng như tập trung tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về Chỉ thị số 05-CT/TW. Qua đó đã tạo được sự lan toả sâu rộng trong toàn thành phố, góp phần tích cực nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hệ thống chính trị. Điều này được thể hiện rõ nét trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016 cũng như quá trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2016 và triển khai chủ đề công tác năm 2017 của tỉnh, thành phố. Chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng cao, ý thức phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Nhất là một số vấn đề bức xúc, tồn tại được các cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời; việc nêu gương của cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị được thực hiện nghiêm túc... Qua đó đã tạo dư luận tốt trong xã hội, được cán bộ, đảng viên, nhân dân tin tưởng, đồng thuận.

* Trung tá Vũ Văn Hưng, Chính trị viên Đồn BP cửa khẩu Quốc tế Móng Cái: “Tạo động lực chủ động vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ”

Một năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đơn vị đã thu được những kết quả đáng khích lệ. Nhất là tư tưởng chính trị, đạo đức, tinh thần “hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” của cán bộ, đảng viên và quần chúng của đơn vị có sự chuyển biến mạnh mẽ; biểu hiện suy thoái về đạo đức “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” được phát hiện và khắc phục kịp thời. Đặc biệt, đơn vị đã lồng ghép nội dung các phong trào thi đua quyết thắng, thi đua đột kích với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó tạo động lực để mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng chủ động vượt khó, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của mình.

* Đại uý Lý Thái Linh, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh: “Tuổi trẻ phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, vai trò nêu gương”

Tuổi trẻ Công an tỉnh đã triển khai với nhiều việc làm thiết thực: Quán triệt, tuyên truyền sâu rộng về chương trình nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức các hoạt động tìm hiểu, sưu tầm các bài nói, bài viết của Bác, các lời Bác căn dặn đối với lực lượng CAND để học tập và cụ thể hoá nhằm tuyên truyền, giáo dục, định hướng hình thành phẩm chất, đạo đức lối sống tốt đẹp cho ĐVTN. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh chỉ đạo, giám sát việc xây dựng kế hoạch rèn luyện, học tập, đăng ký thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đến từng cơ sở đoàn, mỗi ĐVTN; lồng ghép thực hiện Chỉ thị vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của Đoàn, gắn với phong trào thi đua “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, các phong trào thi đua, cuộc vận động khác do ngành, địa phương phát động. Qua đó, phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, vai trò nêu gương của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong học tập, công tác và sinh hoạt hằng ngày.

Hương - Minh - Thu (Thực hiện)

 

.
.
.
.
.
.
.
.