Triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII): Vân Đồn thực hiện gắn với thực tiễn địa phương

Thứ Hai, 20/03/2017, 15:13 [GMT+7]
.
.

Ngay sau khi Tỉnh uỷ tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), ngày 26-12-2016, Huyện uỷ Vân Đồn đã có Kế hoạch số 48-KH/HU về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết này trên địa bàn. Kế hoạch nêu rõ mục đích và yêu cầu các cấp uỷ tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị; mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị tích cực, chủ động học tập Nghị quyết. Căn cứ vào đó, cấp uỷ các cấp đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của cơ quan, tổ chức đảng và phân công cụ thể để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết.

Chi bộ khối cơ quan xã Đông Xá, huyện Vân Đồn tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII).
Chi bộ khối cơ quan xã Đông Xá, huyện Vân Đồn tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII).

Trong quá trình xây dựng kế hoạch, các cấp uỷ đều chú trọng rà soát về tình hình cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương mình nếu có vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm, bức xúc thì tập trung vào để giải quyết theo hướng tích cực. Các cấp uỷ xây dựng chương trình hành động một cách thiết thực, cụ thể, tránh hình thức, đại khái và phù hợp với chức trách nhiệm vụ được giao. Trong kế hoạch, chương trình hành động đều thể hiện sự quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước tập thể và cấp trên...

Đến nay, đã có 33/33 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Vân Đồn hoàn thành việc tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII). 100% tổ chức cơ sở Đảng xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết gửi về Thường trực Huyện uỷ. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết đến đông đảo quần chúng nhân dân được các cơ quan chức năng của huyện đẩy mạnh. Cụ thể là MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện đã tổ chức quán triệt, triển khai tuyên truyền Nghị quyết trong từng tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội cho hội viên, đoàn viên và tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, đồng thời phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện và hệ thống trạm truyền thanh các xã cũng đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền Nghị quyết trên sóng phát thanh - trạm truyền thanh xã, nhất là kịp thời viết các tin, bài về điển hình tiên tiến trong quán triệt, thực hiện Nghị quyết... Việc viết cam kết, bài thu hoạch, bản tự kiểm điểm cá nhân trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) được Huyện uỷ đặc biệt đề cao. Huyện uỷ đã giao cho Ban Tuyên giáo Huyện uỷ phối hợp với các Ban Xây dựng Đảng của Huyện uỷ giám sát cán bộ, đảng viên viết cam kết về việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, không “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”...

Đồng chí Nguyễn Hải Lý, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Vân Đồn, cho biết: Các cấp uỷ Đảng, trước hết là Ban Thường vụ Huyện uỷ đã nhận thức sâu sắc việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Do đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu đề ra. Việc tổ chức các hội nghị triển khai, quán triệt được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc theo tinh thần đổi mới, thiết thực. Chương trình hành động của cấp uỷ được hoàn thành ngay sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết. Nội dung chương trình hành động đều xác định rõ mục tiêu, giải pháp, lộ trình thực hiện. Trong quá trình học tập, quán triệt, đa số cán bộ, đảng viên nghiêm túc, thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao... Qua đó có thể khẳng định, kết quả của việc quán triệt, triển khai Nghị quyết đã và đang là điều kiện thuận lợi mới đối với công tác xây dựng Đảng, chính quyền ở địa phương. 

Quang Minh

.
.
.
.
.
.
.
.