Ghi ở một buổi kiểm điểm tự phê bình và phê bình

Thứ Tư, 05/12/2012, 06:46 [GMT+7]
.
.

Những ngày cuối tuần vừa qua, Báo Quảng Ninh đã tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI). Theo dõi, chỉ đạo quá trình kiểm điểm của tập thể, cá nhân các đồng chí trong lãnh đạo, Đảng uỷ Báo Quảng Ninh, đồng chí Vũ Ngọc Giao, Uỷ viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đánh giá rất cao công tác chuẩn bị và không khí, tinh thần kiểm điểm của đơn vị.

Theo báo cáo của tập thể lãnh đạo và Đảng uỷ cơ quan Báo Quảng Ninh tại hội nghị, quá trình chuẩn bị cho việc kiểm điểm ở cơ quan Báo được tiến hành đúng trình tự, nội dung mà Kế hoạch số 23 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 đã xác định. Cụ thể, Báo Quảng Ninh đã xây dựng kế hoạch; thành lập Bộ phận Thường trực chỉ đạo và Tổ giúp việc để triển khai; ban hành quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho Bộ phận thường trực và Tổ giúp việc. Quá trình tổ chức lấy ý kiến góp ý cho các tập thể, cá nhân đảm bảo đúng quy định, hướng dẫn của T.Ư, của Tỉnh uỷ. Việc tổng hợp ý kiến góp ý bảo đảm trung thực, khách quan. Tài liệu phục vụ hội nghị kiểm điểm được chuẩn bị chu đáo, bám sát yêu cầu. Dự thảo báo cáo kiểm điểm của tập thể lãnh đạo, tập thể Đảng uỷ được xây dựng sát với các nội dung của Nghị quyết T.Ư 4, với mỗi vấn đề đã chỉ ra được các ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân của các hạn chế, đồng thời đã xác định được các giải pháp khắc phục. Dự thảo báo cáo kiểm điểm của tập thể lãnh đạo, tập thể Đảng uỷ đều được gửi cho từng đồng chí lãnh đạo, đảng uỷ viên để xin ý kiến đóng góp trước khi đưa ra hội nghị kiểm điểm. Báo Quảng Ninh cũng đã chuẩn bị hồ sơ kiểm điểm theo đúng yêu cầu, thể hiện sự thận trọng, nghiêm túc. Sau khi được hướng dẫn, Đảng uỷ và tập thể lãnh đạo Báo đã chuẩn bị báo cáo giải trình, bám sát những vấn đề được các tổ chức, cá nhân góp ý. Từng nội dung cơ bản đã đánh giá được công tác lãnh đạo, chỉ đạo, những việc đã làm được, những tồn tại hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và hướng khắc phục. Những nhận định về công tác chuẩn bị kiểm điểm của Báo Quảng Ninh trên đây được đồng chí Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đồng tình và khẳng định lại sau gần hai ngày dự kiểm điểm ở cơ quan Báo.

Tập thể lãnh đạo Báo Quảng Ninh có 4 đồng chí, gồm Tổng Biên tập và các Phó Tổng biên tập. Đảng uỷ gồm 7 đồng chí, trong đó 3 đồng chí là lãnh đạo cơ quan. Theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí lãnh đạo cơ quan được tiến hành cùng với kiểm điểm tập thể Đảng uỷ và cá nhân các đồng chí đảng uỷ viên. Vì vậy, hội nghị kiểm điểm tập thể lãnh đạo, tập thể Đảng uỷ, cá nhân các đồng chí lãnh đạo và từng đồng chí đảng uỷ viên. Sau phần phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Đảng uỷ - Tổng Biên tập, đồng chí Vũ Ngọc Giao, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ được BTV Tỉnh uỷ phân công dự, chỉ đạo kiểm điểm ở Báo Quảng Ninh đã quán triệt các nội dung trong Nghị quyết T.Ư 4, nhất là vấn đề chống suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống để các tập thể, cá nhân bám vào đó và đi sâu kiểm điểm. Sau khi nghe trình bày các báo cáo kiểm điểm, báo cáo giải trình những góp ý của các tập thể, cá nhân cho tập thể lãnh đạo, tập thể Đảng uỷ cơ quan, tất cả các đồng chí lãnh đạo, đảng uỷ viên của cơ quan đều sôi nổi phát biểu ý kiến. Trong đó, một số ý kiến phát biểu lần thứ hai, có ý kiến phát biểu lần thứ ba. Điều này thể hiện tinh thần tự phê bình và phê bình cao. Không khí thảo luận, góp ý rất cởi mở, thẳng thắn, chân thành. Đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo đã điều hành thảo luận một cách dân chủ, có nhận xét về ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp theo từng nội dung kiểm điểm. Các ý kiến đã thống nhất đánh giá đúng mức các ưu điểm nổi bật, những khuyết điểm, yếu kém theo 3 vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng mà Nghị quyết T.Ư 4 đã nêu; nhận diện rõ và đầy đủ các vấn đề còn tồn tại, khuyết điểm của cơ quan. Đảng uỷ và tập thể lãnh đạo Báo đã thẳng thắn nhận trách nhiệm của tập thể về các hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại. Trên cơ sở phân tích các hạn chế, nguyên nhân, mỗi nội dung đều được Đảng uỷ và tập thể lãnh đạo đưa ra các giải pháp cả trước mắt và lâu dài để khắc phục.

Sang phần kiểm điểm cá nhân, từng đồng chí lãnh đạo, đảng uỷ viên cơ quan đều đã chuẩn bị bản kiểm điểm cá nhân theo đúng yêu cầu. Nhiều đồng chí cho biết đã chỉnh sửa, bổ sung bản tự kiểm điểm của cá nhân đến bốn, năm lần. Nội dung kiểm điểm tự phê bình của các cá nhân nghiêm túc, đã thẳng thắn nhận khuyết điểm cá nhân trước những hạn chế, yếu kém của mình đối với chức trách, nhiệm vụ được giao. Từng đồng chí sau khi trình bày kiểm điểm tự phê bình của cá nhân đều được các đồng chí trong hội nghị góp ý thẳng thắn, chân thành; nội dung góp ý đề cập đến các khuyết điểm, hạn chế, nhất là những khuyết điểm thuộc về trách nhiệm cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công tác được phân công. Từ đó, mỗi đồng chí đều được góp ý đề nghị quan tâm rút kinh nghiệm và có giải pháp khắc phục các khuyết điểm, hạn chế. Sau phần kiểm điểm của mỗi đồng chí, chủ toạ hội nghị đều có kết luận cụ thể.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đánh giá rất cao quá trình chuẩn bị và không khí, tinh thần kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân các đồng chí lãnh đạo, Đảng uỷ Báo Quảng Ninh. Còn một đồng chí trong Tổ giúp việc của Tỉnh uỷ cùng dự và theo dõi kiểm điểm ở Báo Quảng Ninh sau gần 2 ngày đã nói vui rằng: Nghe các đồng chí kiểm điểm, tôi như thấy chính mình đang được tự phê bình và phê bình vậy.

Đỗ Ngọc Hà

.
.
.
.
.
.
.
.